ตั้งชื่อลูก ตั้งชื่อบริษัท ดีที่สุดครบทุกศาสตร์

แอดไลน์ 082 066 1551 / ตั้งชื่อตัว ตั้งชื่อลูก นามสกุล ภูมิฐาน,ร่ำรวย, ชื่อบริษัท, ชื่อร้าน , ตั้งชื่อสินค้า ตั้งชื่อเว็บไซต์ ได้รับชื่อ นามสกุล เร็วไม่เกิน 45 ช.ม. รับประกันคุณภาพด้วยชื่อเสียง 24 ปี * ดูรีวิวความพึงพอใจได้

อาจารย์แบ่งค่าครูทำบุญเพื่อการกุศลอย่างจริงจัง อยากเชื้อเชิญให้เลื่อนลงสุด6.7.58

นามสกุล ดีแค่เลขศาสตร์แค่นั้น ยังไม่พอ

นามสกุลดีเลิศ  ต้องเป็นอย่างไร ?

นามสกุลดีมีองค์ประกอบเด็ด ๆ ดังนี้ 

 1. ตัวอักษรดี    เป็นมงคลกับเจ้าของนามสกุล
 2. คำอ่านออกเสียงเป็นมงคล    ไพเราะสละสรวย  ภูมิฐาน โอ่อ่า  ดูดี  มีชาติตระกูล
 3. ความหมายดี    ร่ำรวย เศรษฐี ุรุ่งโรจน์ ยิ่งใหญ่ ฉลาด แข็งแรง  ความมั่นคง  ฐานะดี ฯลฯ
 4. สิ่งมงคลที่ซ่อนอยู่ในภายนามสกุล   ได้แก่   ศาสตร์ที่ใช้ตั้งชื่อที่มีอายุเก่าแก่  ขลังจริง
ต้องเป็นศาสตร์ที่เชื่อถือได้   วิธีดูศาสตร์ที่เชื่อได้ก็คือ  หาข้อมูลที่มาของศาสตร์นั้น  ศาสตร์ต้องมีอายุยาวนานหลายร้อยปี  อย่างเช่น  ทักษา , เลขกำลังดาวพระเคราะห์ ,    ศาสตร์ที่ยาวนานเป็นพันปี  อย่างเช่น  เลขศาสตร์  

สำหรับ  อายตนะ 6 ,พลังเงา, พลังซ้อน, พลังสะท้อน แม้จะเพิ่งได้ยินมาเมื่อไม่นานมานี้    แต่จริง ๆ แล้วก็คือ " เหล้าเก่าในขวดใหม่ "  คือเป็นศาสตร์เก่าเดิม ๆ แต่ถูกเรียกให้ดูแปลกใหม่และแตกต่างกันไปเท่านั้นเอง  ซึ่งก็ถือว่าใช้ได้

ดังนั้นอาจารย์ก็จะใช้ศาสตร์เด่น ๆ เหล่านี้ทั้งหมดมารวมอยู่ในชื่อ  ในนามสกุล  ที่ตั้งให้คุณนั่นเอง  

ความรู้ใกล้ตัว เรื่องทะเบียนบ้านทะเบียนบ้าน  ไม่ได้มีแบบเดียว  คุณรู้หรือไม่ว่าทะเบียนมีหลายประเภท  หากรู้ไว้บ้างก็เป็นประโยชน์มิใช่น้อย  อย่างเช่น  ทะเบียนบ้านกลาง  ก็ให้ประโยชน์มากในเรื่อง เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล โดยไม่ต้องกลับบ้านที่ต่างจังหวัด  ให้เสียเวลาและค่าใช้จ่าย  

จะเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล ยังต้องเลือกแบบครบทุกศาสตร์  การดำเนินการเพื่อเปลี่ยนชื่อ  เปลี่ยนนามสกุล  ก็ต้องเลือกวิธีที่สะดวกที่สุด  

ทะเบียนบ้านมีประเภทไหนบ้าง ?


บ้านและทะเบียนบ้าน

หลักเกณฑ์ 

          บ้าน หมายความว่า   สิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยซึ่งมีเจ้าบ้านครอบครอง   รวมถึง  ยานพาหนะอื่น ๆ ที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย  รวมถึง  เรือ, แพ ที่จอดเป็นประจำและใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยประจำด้วย   

          ทะเบียนบ้าน หมายความว่า  เลขที่ประจำบ้าน   ซึ่งแสดงเลขประจำบ้านและ รายการของคน ทั้งหมดผู้อยู่ในบ้าน แยกเป็นหลายลักษณะ คือ

         * - ทะเบียนบ้าน (ท.ร.14)   ใช้กับคนที่มีสัญชาติไทยและคนต่างด้าว ที่มีใบสำคัญ ประจำตัวคนต่างด้าว

         * - ทะเบียนบ้าน (ท.ร.13) ใช้ลงรายการของคนต่างด้าวที่เข้าเมืองและอยู่อาศัยเพียงชั่วคราว  โดยชอบด้วยกฎหมาย   หรือไม่ชอบด้วยกฏหมายก็ตาม

         * - ทะเบียนบ้านกลาง   จะว่าไปแล้วก็มิใช่ทะเบียนบ้าน   แต่เป็นทะเบียนซึ่งผู้อำนวยการทะเบียนกลางกำหนดให้จัดทำขึ้น สำหรับบุคคลที่ไม่อาจมีชื่อในทะเบียนบ้าน

         * - ทะเบียนบ้านชั่วคราว   คือเล่ขที่บ้าน  ที่ออกให้กับบ้านที่ปลูกสร้างในที่สาธารณะ   หรือโดยบุกรุก ป่าสงวน หรือโดยมิได้รับอนุญาตตามกฎหมาย    ทะเบียนบ้านชั่วคราวเป็นเอกสารราชการใช้ได้   เหมือนทะเบียนบ้านปกติ

         * - ทะเบียนบ้านชั่วคราวของสำนักทะเบียน เป็นทะเบียนบ้านที่ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง กำหนดให้ ทุกสำนักทะเบียนจัดทำขึ้น เพื่อใช้ลงรายการของบุคคลซึ่งขอแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) เพื่อเดินทาง ไปต่างประเทศ ให้ทุกบ้านมีเลขประจำบ้าน บ้านใดยังไม่มีเลขประจำบ้าน  ให้เจ้าบ้านแจ้งต่อนายทะเบียน ผู้รับแจ้งเพื่อขอ เลขประจำบ้านภายในสิบห้าวันนับแต่วันสร้างบ้านเสร็จ

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ

    1. หนังสือขออนุญาตปลูกสร้างบ้าน หรือหนังสือสัญญาซื้อขายบ้าน (ถ้ามี)
    2. บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน
    3. บัตรประจำตัวผู้แจ้งหรือผู้ได้รับมอบหมาย
    4. หนังสือมอบหมาย (ถ้ามี)

ขั้นตอนการติดต่อ
    1. เมื่อสร้างบ้านเสร็จแล้วไปติดต่อ ณ สำนักทะเบียน ที่ได้ปลูกสร้างบ้าน
    2. นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐานเมื่อถูกต้องแล้ว จะจัดทำหลักฐานทะเบียนบ้านและสำเนาทะเบียนบ้าน
    3. มอบสำเนาทะเบียนบ้านให้แก่ผู้แจ้ง


เจ้าบ้านและการมอบหมาย

หลักเกณฑ์
    เจ้าบ้าน หมายความว่า ผู้ซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครองบ้านในฐานะเป็นเจ้าของ ผู้เช่า หรือในฐานะ อื่นใดก็ตาม ในกรณีที่ไม่ปรากฏเจ้าบ้าน หรือ
    เจ้าบ้านไม่อยู่ ตาย สูญหาย สาบสูญ หรือไม่สามารถปฏิบัติ กิจการได้ ให้ถือว่าผู้มีหน้าที่ดูแลบ้านในขณะนั้นเป็นเป็นเจ้าบ้าน
หน้าที่ของเจ้าบ้าน
    เจ้าบ้าน เป็นผู้มีหน้าที่ต้องแจ้งเกี่ยวกับการต่าง ๆ ที่ได้บัญญัติไว้ตาม พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 เช่น การแจ้งเกิด แจ้งตาย แจ้ง
    ย้ายที่อยู่ หรือเรื่องอื่น ๆ เกี่ยวกับบ้าน โดยอาจมอบหมายให้ผู้อื่นไปดำเนินการแทนได้ หากเจ้าบ้านไม่อยู่ เช่น ไปต่างประเทศ หรืออยู่แต่ไม่
    สามารถปฏิบัติภารกิจได้ ผู้มีชื่อในทะเบียนบ้านผู้หนึ่งผู้ใดสามารถ ดำเนินการแจ้งโดยทำหน้าที่เจ้าบ้านได้ โดยนายทะเบียนบ้านจะบันทึก
    ถ้อยคำ  ให้ได้ข้อเท็จจริงว่า บุคคลดังกล่าวเป็น ผู้มีหน้าที่ดูแลบ้านแทนเจ้าบ้านในขณะนั้น
เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ

    1. หนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้านระบุรายละเอียดชัดเจนว่ามอบให้ใครทำอะไร และลงชื่อผู้มอบ
    2. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
    3. บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน
    4. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบหมาย หรือผู้ทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน

ขั้นตอนการติดต่อ

    1. ไปติดต่อ ณ สำนักทะเบียนที่ปรากฏหลักฐานตามทะเบียนบ้าน
    2. นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐาน และดำเนินการตามความประสงค์ของผู้แจ้ง
    3. คืนหลักฐานแก่ผู้แจ้ง


5.7.58

เมื่อถูกเรียกขาน ชื่อ นามสกุล คุณรู้สึกภาคภูมิใจมากแค่ไหน

ยุคนี้  ชื่อกับนามสกุลเป็นเสมือนเครื่องประดับเกียรติ์ที่สร้างความภาคภูมิใจแก่ผู้เป็นเจ้าของชื่อ  เจ้าของนามสกุล    


นอกจากชื่อที่ไพเราะแล้ว  ยังต้องเป็นมงคลด้วย   ยังต้องแฝงไว้ด้วยความขลังของศาสตร์การตั้งนามสกุลที่เก่าแก่   เช่น   เลขศาสตร์ที่มีมาเป็นพัน ๆ ปี , ทักษาที่มีมานานเป็นหลายร้อยปี , กำลังดาวพระเคราะห์ที่มีมานานหลายร้อยปี , และยังมีอย่าง อายตนะ6 , พลังเงา, พลังซ้อน, พลังสะท้อน 


นอกจากนี้  ชื่อดีอย่างเดียวก็ไม่พอซะแล้ว  นามสกุลดีอย่างเดียวก็ไม่พอซะแล้ว  สมัยนี้ต้องการให้ดีไปด้วยกันทุกด้านเลย  คือ  เมื่อเอาชื่อกับนามสกุลมารวมกันเข้าแล้ว  ก็ต้องการให้ได้ค่าตัวเลขดี , อายตนะดี, พลังเงาดี , พลังซ้อนพลังสะท้อนดี  

ยิ่งไปกว่านั้น  คนที่มีอิสระในการชีวิตก็จะเปลี่ยนนามสกุลไปพร้อมกับการเปลี่ยนชื่อเลย  ถ้าหากว่า  นามสกุลของเขามีกาลกิณี  เขาก็จะเปลี่ยนเลย  ด้วยเหตุผลว่าอยากให้ดีไปเลยไหน ๆ ก็จะเปลี่ยนชื่อแล้ว

อาจารย์ต้นสามารถตอบโจทย์ให้กับทุกท่านได้  เพราะใช้ศาสตร์การตั้งนามสกุลที่ครบครันหลากหลาย  ไพเราะ  ภูมิฐานเหมาะสมกับชื่อกับดวงชะตา  สระสรวย

ขั้นตอนการตั้งนามสกุล
 • ผูกดวง หาอักษรมงคลเพื่อนำหน้านามสกุล และให้สัมพันธ์ฺกันระหว่างดวงชะตากับนามสกุล
 • ตั้งให้สัมพันธ์กับดวงชะตาก็คือ หาอักษรดีอยู่ในตำแหน่งราชา,ธงชัย ฯ หลีกเลี่ยงตำแหน่งโลกาวินาศ,มรณะ ฯ
 • ใชัทักษา เลือกอักษรมงคล เดช ศรี มูลละ ฯ
 • ตั้งนามสกุล ให้ได้ค่าตัวเลขดีที่สุด แต่ก็ต้องคำนึงถึง ชื่อ ด้วย จึงต้องเลือกค่าตัวเลขของนามสกุลให้สัมพันธ์กับชื่อ เพื่อให้ นามสกุล+ชื่อ ได้ผลรวมดีด้วย
 • ตั้งนามสกุล ให้ได้ค่าพลังอายตนะ 6 ที่ดี ในความหมายเป็นเศรษฐี สุขสบายดั่งราชา
 • ตั้งนามสกุล ให้ได้ พลังเงา,พลังเงาซ้อน,พลังเงาสะท้อน ในความหมายที่ร่ำรวยเงินทอง,เป็นเศรษฐีรวดเร็ว ร่ำรวยแบบปาฏิหารย์
 • ขั้นตอนสุดท้ายนี้สุดหินเลย คือเอานามสกุลที่ตั้งดีแล้วมารวมกับชื่อของคุณ ( แม้คุณไม่ได้เปลี่ยนชื่อแต่อาจารย์หานามสกุลให้เข้ากับชื่อของคุณได้ ) แล้วเช็คทั้งชื่อพร้อมกับนามสกุลอีกชั้นหนึ่ง กับทุกศาสตร์อีกรอบหนึ่ง ถ้าไม่ดีก็ถือว่า นามสกุลนั้นไม่ผ่านก็ต้องตั้งใหม่ ตรวจเช็คใหม่อีกรอบ และอีกรอบ บางคนอาจารย์หาเป็นร้อย ๆ นามสกุลเลยกว่าจะได้นามสกุลที่ดี
 • นอกจากศาสตร์แล้วยังใช้ศิลปะ ในการหาความหมายของนามสกุล ให้ได้ความหมาย ตระกูลที่ยิ่งใหญ่,ความหมายตระกูลเศรษฐีมั่นคง, ตระกูลมีความสุขสมบูรณ์ ฯ
 • เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการตั้งนามสกุลแล้ว ก็เข้าส่วนของการตรวจสอบกับทะเบียนราษฎร์ เพื่อไม่ให้ซ้ำกับใคร ถ้าบังเอิญซ้ำ อาจารย์ก็เริ่มต้นตั้งนามสกุลใหม่ทุกขั้นตอน ครับทะเบียนบ้านกลาง คืออะไร

ตั้งชื่อ  เปลี่ยนนามสกุล ดีครบทุกศาสตร์  เมื่อได้ชื่อมาแล้ว  ได้นามสกุลมาแล้ว  ต่อไปก็เป็นขั้นตอนการไปเปลี่ยนที่เขต / ที่อำเภอ  แต่ติดปัญหาที่ตัวกับทะเบียนบ้านอยู่คนละจังหวัด

วันก่อนอาจารย์ได้เขียนเรื่องย้ายชื่อปลายทาง  และได้พูดถึงทะเบียนบ้านกลาง  ได้แนะนำคนที่ต้องการเปลี่ยนชื่อ  เปลี่ยนนามสกุล  แต่ทะเบียนบ้านกับตัวเองอยู่คนละจังหวัด  จึงไม่สะดวกในการเดินทาง  ต้องหยุดงาน  และมีค่าใช้จ่าย  ฯ

อาจารย์จึงได้แนะนำวิธี  เปลี่ยนชื่อ  เปลี่ยนนาสกุล  ได้โดยไม่ต้องเดินทางไปจังหวัดบ้านเกิดที่มีทะเบียนบ้านอยู่โดยใช้   " ทะเบียนบ้านกลาง "


ทะเบียนบ้านกลางคืออะไร

 ทะเบียนบ้านกลาง   หากจะพูดให้ตรงจริง ๆ ก็มิใช่ทะเบียนบ้าน  แต่เป็นทะเบียนซึ่งผู้อำนวยการทะเบียนกลางกำหนดให้จัดทำขึ้น สำหรับลงรายการบุคคลที่ไม่อาจมีชื่อในทะเบียนบ้าน

เราสามารถใช้ประโยชน์กับทะเบียนบ้านกลางได้  ในกรณีเปลี่ยนชื่อ  เปลี่ยนนามสกุล  โดยการย้ายชื่อมา  ย้ายที่ปลายทางนี้เลย

ตัวอย่าง 

คุณมานพ  มีทะเบียนบ้านอยู่ จ.ขอนแก่น   แต่ตัวมาทำงานอยู่ จ.กรุงเทพฯ  ในเขตพญาไท  คุณมานพประสงค์จะเปลี่ยนชื่อและนามสกุล  ก็ไปที่เขต  ขอย้ายชื่อจาก จ.ขอนแก่นมาที่กรุงเทพฯ มาที่เขตพญาไทนี่เอง   แต่เนื่องจากไม่มีบ้านญาติอยู่ในกรุงเทพฯ   จึงขอย้ายชื่อมาพักไว้ที่ทะเบียนบ้านกลาง   นี่คือการย้ายชื่อมากรุงเทพฯ โดยไม่ต้องไป จ.ขอนแก่น   เมื่อย้ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จะในวันเดียวกันหรือมาวันหลังก็แล้วแต่กรณี  ก็ให้ยื่นเรื่องขอเปลี่ยนชื่อ  เปลี่ยนนามสกุล  พอถึงเวลาที่ได้กลับ จ.ขอนแก่น  ก็ไปที่อำเภอขอย้ายชื่อกลับมาที่บ้านเดิมของตัว  เป็นอันเรียบร้อย
3.7.58

ชื่อ กับ นามสกุล เป็นสิ่งที่เอื้อต่อกัน

เปลี่ยนชื่อใหม่  จะดีมากหรือน้อยก็ขึ้นกับนามสกุล   เปลี่ยนนามสกุลใหม่  จะดีมากหรือน้อย  ก็ขึ้นกับชื่อ   คนที่มีโอกาสได้ เปลี่ยน ทั้ง ชื่อ และ นามสกุล  ก็จะเท่ากับไม่มีข้อจำกัดใด ๆ แล้วจะดีแค่ไหน  ก็ขึ้นกับโอกาสของแต่ละคน


ตั้งชื่อ  ตั้งนามสกุล  

ดีเยี่ยมครบทุกศาสตร์หลัก


 1. ทักษา, 
 2. เลขศาสตร์
 3. เลขกำลังดาวพระเคราะห์ 
 4. อายตนะ6
 5. พลังเงา
 6. พลังเงาซ้อน
 7. พลังเงาสะท้อน 
 8. ส่งเสริมดวงชะตา   (ถูกโฉลกกับดวง)
 9. ชื่อดีอย่างเดียวไม่พอ   ต้องรวมนามสกุลแล้วดีทุกศาสตร์ด้ว

ชื่อ  ที่อาจารย์ตั้งให้  นามสกุล  ที่อาจารย์ตั้งใจทำให้  คือ

 • ค่าเลขศาสตร์  ดีเยี่ยม  ขึ้นกับนามสกุลของคุณ  แต่..สำหรับคนที่เปลี่ยนทั้งชื่อและเปลี่ยนนามสกุลด้วย  แบบนี้จะได้ค่าตัวเลขดีสุดยอดไปเลย  เพราะไม่มีนามสกุลเดิมเป็นตัวบังคับ
 • ค่าพลังซ้อน และ อายตนะ ได้เลข 6  เลข 9  ราชา, ราชินี  เป็นส่วนใหญ่  เพราะได้คัดสรรเจาะจงให้
 • เลขกำลังดาวพระเคราะห์  เป็นจักรพรรดิ์, เป็นคู่โชคคู่ทรัพย์ เป็นส่วนใหญ่่
 • พลังเงา และ พลังสะท้อน  จะได้ดวงชะตาพลิกฟ้าปาฏิหารย์ , ความสำเร็จยอดเยี่ยมเพียบพร้อม

ตั้งชื่อ  ตั้งนามสกุล   ให้ครบทุกศาสตร์    ต้องมีประสบการณ์สูงจริง ๆ ต้องเชี่ยวชาญจริง ๆ  ต้องคร่ำหวอดอยู่กับเรื่องนี้อย่างจริง ๆ  ในยุคนี้เชื่อว่ายังไม่มีใครกล้ารับตั้งชื่อ ตั้งนามสกุล ให้ครบทุกศาสตร์หลัก ๆ แบบนี้   

" คุณยังบอกความต้องการเฉพาะเจาะจงได้ด้วยแล้วปรึกษากัน  ถ้าได้ก็โอเค  ถ้าไม่ได้ก็ปรึกษากัน "

อาจารย์ต้น  ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์แห่งการตั้งชื่อครบทุกศาสตร์หลัก  หนึ่งเดียวในยุคนี้

โปรโมชั่น ถึง 10 กรกฎาคม 2558

โปรโมชั่น วันนี้ - 10 กรกฎาคม 2558

บริการตรวจเช็ค ชื่อ  นามสกุล  ให้ฟรีตรวจเช็คแบบครบทุกศาสตร์

ตั้งแต่วันนี้  ถึง  10  กรกฏาคม  2558  


ชื่อ  จะบอกว่าท่านจะเป็นอย่างไรต่อไปชื่อ กับ นามสกุล  จะบอกภาพรวมของชีวิตตลอดสาย


ทักษาจะบอกได้ว่าท่านมีภาพรวมของชีวิตเป็นอย่างไร
ค่าเลขศาสตร์ของชื่อ  จะบอกให้รู้ถึงชีวิตอีกส่วนหนึ่ง
เลขศาสตร์ของชื่อ  และ  นามสกุล  รวมกัน  ก็บอกได้อีกส่วนหนึ่ง
ค่าอายตนะ 6  จะบอกได้อีกส่วนหนึ่ง  
เลขกำลังดาวพระเคราะห์   พลังเงา,พลังซ้อน,พลังสะท้อน  
ได้แก่   เลขที่แฝงอยู่กับตัวอักษรแต่ละอักษร  
 จะบอกถึงความเป็นไปในชีวิตของคุณที่ชัดเจนที่สุดอีกส่วนหนึ่ง


เมื่อรวมกันครบทุกศาสตร์หลัก  แล้วสรุปจะเห็นชีวิตของคน ๆ นั้นได้เหมือนกระจกใสเลยทีเดียว
ในอดีตเป็นอย่างไร  ในปัจจุบันเป็นอย่างไร  และอนาคตจะเป็นอย่างไร
เคยร่ำรวย  เคยสุขสบาย   หรืออนาคตจะยากจนเข็ญใจ  จะติดคุก  
จะมีอุบัติเหตุ  จะเจ็บป่วย  จะพิการ  จะมีโชคดี
จะประสบความสำเร็จ   จะสุขสบาย  จะอยู่โดดเดี่ยวไร้คู่  จะได้คู่  ฯลฯ
ชื่อ  นามสกุล  ที่ได้ตรวจเช็คทุกศาสตร์หลักนี้ช่วยให้รู้ได้

ก็หมายความว่า  ชื่อ  นามสกุล  
เป็นตราประทับของชีวิตที่สำคัญมาก


--------------------------------------------------------------------------------


แต่ก็มีข้อจำกัดว่า....


ถ้าต้องการรู้  ระดับวาสนาของคน ๆ นั้น  ต้องใช้   ชื่อแรก  ที่ถูกตั้งให้ตั้งแต่แรกเกิด เท่านั้น
ถ้าต้องการรู้    ปัจจุบันและอนาคต  ต้องใช้ชื่อที่ใช้ปัจจุบัน    แม้ไม่ใช่ชื่อแรกก็ตาม 
ชื่อที่เพิ่งเปลี่ยนไม่นาน    จะบอกอนาคต    รวมถึงนามสกุลใหม่ด้วยก็เช่นกัน


จะตรวจเช็คชื่อ  ให้ส่งชื่อ  นามสกุล  วันเดือนปีเกิด  เวลาเกิด  
ส่งทาง  LINE   หรือ   Email  ก็ได้ 
ฟรี
จะเปลี่ยนชื่อ แต่ทะเบียนบ้านอยู่ต่างจังหวัด

ขอแนะนำวิธี   กรณีต้องการ เปลี่ยนชื่อ แต่ทะเบียนบ้านอยู่ต่างจังหวัด  ไม่ต้องเดินทางกลับไปก็สามารถเปลี่ยนชื่อ  เปลี่ยนนามสกุลได้ด้วยการแจ้งย้ายชื่อปลายทาง

แจ้งย้ายปลายทางคืออะไร ?


การแจ้งย้ายปลายทาง  คือ  ชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจังหวัดหนึ่ง  แต่ตัวตนอยู่อีกจังหวัดหนึ่ง  โดยปกติถ้าจะย้ายชื่อก็ต้องไปที่จังหวัดที่ทะเบียนบ้านอยู่  ต้องเดินทางเสียเงินเดินทางเสียเวลา   เดี๋ยวนี้ไม่ต้องเดินทางแล้ว  อยู่ที่ไหนก็ไปยื่นเรื่องย้ายได้เลย  เรียกว่า  ย้ายชื่อปลายทางการย้ายชื่อปลายทางมีประโยชน์อย่างไร ?


มีประโยชน์หลายอย่างแล้วแต่จุดประสงค์  แต่ในที่นี้จะพูดถึงประโยชน์เรื่องการเปลี่ยนชื่อ  หรือเปลี่ยนนามสกุล  โดยไม่ต้องเดินทางกลับต่างจังหวัดต้องทำอย่างไร ?

ก่อนอื่นคุณต้องมีที่หมาย  ที่จะย้ายชื่อมาเข้าบ้านใครสักคน  แต่หากไม่มีใครเลยที่ให้พึ่งพาได้  ก็ย้ายมาพักไว้ที่ส่วนกลาง ณ เขตนั้น,อำเภอนั้น   เขาจะมีทะเบียนบ้านกลางสำหรับคนที่ย้ายมาแล้วยังไม่มีที่จะเอาชื่อเข้า  เขาก็จะให้ย้ายเข้าทะเบียนบ้านกลาง  ทีนี่้เราก็มีชื่ออยู่ที่นี่แล้วก็ทำการเปลี่ยนชื่อได้แล้ว  แต่ให้ติดต่อสอบถามไปยังเขตนั้น/อำเภอนั้น ก่อนเพราะบางที่อาจจะยังไม่ทันสมัยพอ


มีรายละเอียดดังนี้ การแจ้งบุคคลย้ายปลายทาง
สถานที่ติดต่อ
สำนักทะเบียนอำเภอ
สำนักทะเบียนท้องถิ่น
เอกสาร/หลักฐานที่ใช้
๑) สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) ของบ้านที่จะย้ายเข้า  (ถ้าไม่มีเป้าหมายบ้านที่จะย้ายเข้าก็บอกเขตว่าขอย้ายเข้าทะเบียนบ้านกลางของเขต / ของอำเภอนี้ก่อนเป็นการชั่วคราว )
๒) บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้งย้าย หรือบัตรประจำตัวตามกฎหมายอื่นพร้อมสำเนาบัตรที่ลงชื่อเจ้าของบัตรกำกับไว้
๓) เจ้าบ้านที่จะย้ายเข้าอยู่ใหม่
๔) บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้านที่จะย้ายเข้าอยู่ใหม่
๕) หนังสือยินยอมให้แจ้งย้ายเข้าของเจ้าของบ้านที่จะเข้าอยู่ใหม่(กรณีเจ้าบ้านไม่สามารถไปดำเนินการแจ้งย้ายได้)
๖) หนังสือมอบหมายจาผู้ย้ายที่อยู่ บัตรฯ พร้อมด้วยสำเนาบัตรฯ ที่ลงชื่อเจ้าของบัตรกำกับไว้ ทั้งผู้มอบ และผู้รับมอบ (กรณีผู้แจ้งย้ายที่อยู่มอบผู้อื่นมาดำเนินการแทน ผู้รับมอบหมาย ๑ คน ควรดำเนินการแทนผู้ประสงค์จะแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทางได้ไม่เกิน ๓ คน และทั้ง ๒ ฝ่าย ควรเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ไม่ว่าจะเป็นญาติ คนรู้จัก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผู้ที่มีนิติสัมพันธ์)1.7.58

ตั้งชื่อ ตั้งนามสกุล ดีเยี่ยมครบทุกศาสตร์หลัก ๆตั้งชื่อ  ตั้งนามสกุล  

ดีเยี่ยมครบทุกศาสตร์หลัก


 1. ทักษา, 
 2. เลขศาสตร์
 3. เลขกำลังดาวพระเคราะห์ 
 4. อายตนะ6
 5. พลังเงา
 6. พลังเงาซ้อน
 7. พลังเงาสะท้อน 
 8. ส่งเสริมดวงชะตา   (ถูกโฉลกกับดวง)
 9. ชื่อดีอย่างเดียวไม่พอ   ต้องรวมนามสกุลแล้วดีทุกศาสตร์ด้วย
ชื่อ  ที่อาจารย์ตั้งให้  นามสกุลที่อาจารย์ประดิษฐ์ให้  ส่วนใหญ่จะได้ดังนี้

 • ค่าตัวเลข  ดีเยี่ยม  ขึ้นกับนามสกุลของคุณ  แต่..สำหรับคนที่เปลี่ยนทั้งชื่อและเปลี่ยนนามสกุลด้วย  แบบนี้จะได้ค่าตัวเลขดีสุดยอดไปเลย  เพราะไม่มีนามสกุลเดิมเป็นตัวบังคับ
 • ค่าพลังซ้อน และ อายตนะ ได้เลข 6  เลข 9  ราชา, ราชินี  เป็นส่วนใหญ่  เพราะได้คัดสรรเจาะจงให้
 • เลขกำลังดาวพระเคราะห์  เป็นจักรพรรดิ์, เป็นคู่โชคคู่ทรัพย์ เป็นส่วนใหญ่่
 • พลังเงา และ พลังสะท้อน  จะได้ดวงชะตาพลิกฟ้าปาฏิหารย์ , ความสำเร็จยอดเยี่ยมเพียบพร้อม

ตั้งชื่อ  ตั้งนามสกุล   ให้ครบทุกศาสตร์    ทำยากมาก  ต้องมีประสบการณ์สูงจริง ๆ ต้องเชี่ยวชาญจริง ๆ  ต้องคร่ำหวอดอยู่กับเรื่องนี้อย่างจริง ๆ  ในยุคนี้เชื่อว่ายังไม่มีใครกล้ารับตั้งชื่อ ตั้งนามสกุล ให้ครบทุกศาสตร์หลัก ๆ แบบนี้   

" คุณยังบอกความต้องการเฉพาะเจาะจงได้ด้วยแล้วปรึกษากัน "

อาจารย์ต้น  ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์แห่งการตั้งชื่อครบทุกศาสตร์หลัก  หนึ่งเดียวในยุคนี้

บทความที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา