ชื่อ ลูก นามสกุล บริษัท ดีที่สุด ครบทุกศาสตร์

แอดไลน์ 082 066 1551 / ชื่อตัว ชื่อลูก นามสกุล ภูมิฐาน,ร่ำรวย, ชื่อบริษัท, ชื่อร้าน , ชื่อสินค้า ชื่อเว็บไซต์ ได้รับ ชื่อ นามสกุล เร็วไม่เกิน 45 ช.ม. รับประกันคุณภาพด้วยชื่อเสียง 25 ปี * ดูรีวิวความพึงพอใจได้

ดีครบทุกศาสตร์หลักของการตั้งชื่อ ดีครบทุกศาสตร์ยอดฮิต หยุดการเป็นมนุษย์ 100 ชื่อได้ที่นี่

ประสบการณ์

ได้รับชื่อเร็วทันใจ ประสบการณ์เกือบ 24 ปี เปิดเว็บนี้ปีที่ 14 เชื่อถือได้ 100 %

อาจารย์แบ่งค่าครูทำบุญเพื่อการกุศลอย่างจริงจัง อยากเชื้อเชิญให้เลื่อนลงสุดพ.ร.บ.ชื่อบุคคล          การตั้งชื่อไม่ใช่จะตั้งกันชุ่ย ๆ นะครับ  หากตั้งไม่ได้มาตรฐานของกรมการปกครองก็ไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล นะครับ   ก็เนื่องมาจากหลายเว็บที่รับตั้งชื่อ  ได้ตั้งชื่อให้ลูกค้าได้ประหลาดมาก  จนกรมการปกครองทนไม่ไหวจึงได้ออกระเบียบมา  ดังนี้


______________________________________________________________ที่ มท ๐๓๐๙.๓/ว๘๐๐๒                           (ตราครุฑ)                   กรมการปกครอง
                                                                                               ถนนอัษฎางค์  กทม. ๑๐๒๐๐


                                                                    ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๗


เรื่อง  แนวทางปฏิบัติการทะเบียนชื่อบุคคล

เรียน  ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด  และปลัดกรุงเทพมหานคร

                          ด้วยกรมการปกครองได้รับข้อหารือจากสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนเขต  เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการจดทะเบียนตั้งชื่อตัว  ชื่อสกุล  ตามพระราชบัญญัติชื่อบุคคล  พ.ศ. ๒๕๐๕  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ. ๒๕๓๐ , (ฉบับที่  ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการทะเบียนชื่อบุคคล  พ.ศ. ๒๕๕๑  โดยเฉพาะประเด็นการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาว่า  การตั้งชื่อตัว  ชื่อสกุล  เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฏหมายบัญญัติไว้หรือไม่  และการอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนท้องที่  การที่นายทะเบียนท้องที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อตัว  หรือสั่งไม่รับจดทะเบียนชื่อสกุล

                          กรมการปกครองพิจารณาแล้วเห็นว่า
                          ๑.  การรับจดทะเบียนชื่อสกุล  เป็นเรื่องที่มีความสำคัญตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  ๖  ที่ทรงพระราชทานให้กับคนไทยนั้น  เพื่อจะได้มีชื่อสกุลเป็นหลักในการสืบสายโลหิต  ส่งเสริมความรักความสามัคคีระหว่างเครือญาติ  และเป็นหลักชัยของครอบครัวให้ลูกหลานทำความดี
                         ๒.  ปัจจุบันได้มีผู้มายื่นคำขอเปลี่ยนชื่อตัว  ตั้งหรือเปลี่ยนชื่อรอง  และขอจดทะเบียนตั้งชื่อสกุล  โดยให้เหตุผลเพื่อความเป็นสิริมงคล  ซึ่งเป็นความเชื่อทางด้านดวงชะตาหรือด้านโหราศาสตร์ ท้ังนี้  ในบางกรณีการขอเปลี่ยนชื่อตัว  ตั้งหรือเปลี่ยนชื่อรอง  และขอจดทะเบียนตั้งชื่อสกุลดังกล่าว  ผู้ยื่นคำขอจะนำคำแต่ละคำมาประสมรวมกันเป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้น  ซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักภาษาไทย จึงไม่ปรากฏคำเหล่านั้นอยู่ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  ทำให้ไม่สามารถยืนยันความหมายได้
                        ๓.  การอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อตัว  ตั้งหรือเปลี่ยนชื่อรอง  และการรับจดทะเบียนตั้งชื่อสกุล  ถือเป็นคำสั่งทางปกครอง  ตามนัยมาตรา  ๕ (๑)  แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๓๙
                        ๔.  พระราชบัญญัติชื่อบุคคล  พ.ศ.  ๒๕๐๕  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๐ , (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๘  มาตรา  ๑๘  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการทะเบียนชื่อบุคคล  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ข้อ ๒๓  และข้อ ๒๔  ได้กำหนดวิธีปฏิบัติกรณีนายทะเบียนท้องที่สั่งไม่รับจดทะเบียนชื่อสกุล  เปลี่ยนชื่อตัว  ตั้งหรือเปลี่ยนชื่อรอง  หรือร่วมใช้ชื่อสกุล  หรือเปลี่ยนชื่อสกุล  ผู้ยื่นคำขอสามารถอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนท้องที่ได้  ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรม  หรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการตามนัยมาตรา  ๓  แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ. ๒๕๓๙
                       ๕.  กรณีมีผู้มายื่นคำขอเปลี่ยนชื่อตัว  ตั้งหรือเปลี่ยนชื่อรอง  และขอจดทะเบียนตั้งชื่อสกุล  (คำขอแบบ  ช.๑) ต่อนายทะเบียนท้องที่
                                 ๕.๑  นายทะเบียนท้องที่พิจารณาแล้วเห็นว่า  ชื่อตัว  ชื่อรอง  และชื่อสกุล  ที่ขอจดทะเบียนนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฏหมายบัญญัติไว้  นายทะเบียนท้องที่ก็สามารถใช้ดุลพินิจในการอนุญาตได้
                                 ๕.๒  หากนายทะเบียนท้องที่พิจารณาแล้วว่า  ชื่อตัว  ชื่อรอง  และชื่อสกุลที่ขอจดทะเบียนนั้นไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฏหมายบัญญัติไว้  หรือนายทะเบียนท้องที่พิจารณาแล้วเห็นว่า ชื่อตัว  ชื่อรอง  และชื่อสกุล  ดังกล่าวไม่สามารถยืนยันความหมายได้  หรือใช้ตัวสะกดการันต์ไม่ถูกต้องตามหลักภาษาไทย  นายทะเบียนท้องที่ก็สามารถใช้ดุลพินิจสั่งไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อตัว  ตั้งหรือเปลี่ยนชื่อรอง  หรือตั้งชื่อสกุล  โดยนายทะเบียนท้องที่แจ้งในคำขอแบบ ช.๑ ให้ผู้ยื่นคำขอ รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร   และหากผู้ยื่นคำขอประสงค์จะอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนท้องที่  ให้ผู้ยื่นคำขออุทธรณ์เป็นหนังสือภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคำสั่ง  ต่อนายทะเบียนท้องที่และให้นายทะเบียนท้องที่พิจารณาดำเนินการตามความในพระราชบัญญัติชื่อบุคคล  พ.ศ.  ๒๕๐๕  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๓๐ , (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘  มาตรา ๑๘  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการทะเบียนชื่อบุคคล  พ.ศ. ๒๕๕๑  ข้อ ๒๓  และข้อ ๒๔  และแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบว่า  หากผู้ยื่นคำขอไม่พอใจในคำวินิจฉัยอันเป็นที่สุดของผู้พิจารณาอุทธรณ์  สามารถใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง   ตามความในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ. ๒๕๔๒  มาตรา ๔๒
                      
                       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้นายทะเบียนท้องที่และนายทะเบียนท้องที่เขต ทราบและถือปฏิบัติต่อไป

                                                                             ขอแสดงความนับถือ


                                                                            (นายสถาพร  ศิริภักดี)
                                                                      รองอธิบดี  ปฏิบัติราชการแทน
                                                                           อธิบดีกรมการปกครองสำนักบริหารการทะเบียน
ส่วนการทะเบียนทั่วไป
โทร. ๐๒-๗๙๑ ๗๐๑๗-๙
โทรสาร  ๐๒-๗๙๑ ๗๐๔๙

บทความที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา