ตั้งชื่อลูก ตั้งชื่อบริษัท ดีที่สุดครบทุกศาสตร์

แอดไลน์ 082 066 1551 / ตั้งชื่อตัว ตั้งชื่อลูก นามสกุล ภูมิฐาน,ร่ำรวย, ชื่อบริษัท, ชื่อร้าน , ตั้งชื่อสินค้า ตั้งชื่อเว็บไซต์ ได้รับชื่อ นามสกุล เร็วไม่เกิน 45 ช.ม. รับประกันคุณภาพด้วยชื่อเสียง 24 ปี * ดูรีวิวความพึงพอใจได้

อาจารย์แบ่งค่าครูทำบุญเพื่อการกุศลอย่างจริงจัง อยากเชื้อเชิญให้เลื่อนลงสุด28.2.58

พ.ร.บ.ชื่อบุคคล


ที่ มท ๐๓๐๙.๓/ว๘๐๐๒                (ตราครุฑ)                   กรมการปกครอง
                                                                                   ถนนอัษฎางค์  กทม. ๑๐๒๐๐


                                                           ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๗


เรื่อง  แนวทางปฏิบัติการทะเบียนชื่อบุคคล

เรียน  ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด  และปลัดกรุงเทพมหานคร

                          ด้วยกรมการปกครองได้รับข้อหารือจากสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนเขต  เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการจดทะเบียนตั้งชื่อตัว  ชื่อสกุล  ตามพระราชบัญญัติชื่อบุคคล  พ.ศ. ๒๕๐๕  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ. ๒๕๓๐ , (ฉบับที่  ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการทะเบียนชื่อบุคคล  พ.ศ. ๒๕๕๑  โดยเฉพาะประเด็นการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาว่า  การตั้งชื่อตัว  ชื่อสกุล  เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฏหมายบัญญัติไว้หรือไม่  และการอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนท้องที่  การที่นายทะเบียนท้องที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อตัว  หรือสั่งไม่รับจดทะเบียนชื่อสกุล

                          กรมการปกครองพิจารณาแล้วเห็นว่า
                          ๑.  การรับจดทะเบียนชื่อสกุล  เป็นเรื่องที่มีความสำคัญตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  ๖  ที่ทรงพระราชทานให้กับคนไทยนั้น  เพื่อจะได้มีชื่อสกุลเป็นหลักในการสืบสายโลหิต  ส่งเสริมความรักความสามัคคีระหว่างเครือญาติ  และเป็นหลักชัยของครอบครัวให้ลูกหลานทำความดี
                         ๒.  ปัจจุบันได้มีผู้มายื่นคำขอเปลี่ยนชื่อตัว  ตั้งหรือเปลี่ยนชื่อรอง  และขอจดทะเบียนตั้งชื่อสกุล  โดยให้เหตุผลเพื่อความเป็นสิริมงคล  ซึ่งเป็นความเชื่อทางด้านดวงชะตาหรือด้านโหราศาสตร์ ท้ังนี้  ในบางกรณีการขอเปลี่ยนชื่อตัว  ตั้งหรือเปลี่ยนชื่อรอง  และขอจดทะเบียนตั้งชื่อสกุลดังกล่าว  ผู้ยื่นคำขอจะนำคำแต่ละคำมาประสมรวมกันเป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้น  ซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักภาษาไทย จึงไม่ปรากฏคำเหล่านั้นอยู่ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  ทำให้ไม่สามารถยืนยันความหมายได้
                        ๓.  การอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อตัว  ตั้งหรือเปลี่ยนชื่อรอง  และการรับจดทะเบียนตั้งชื่อสกุล  ถือเป็นคำสั่งทางปกครอง  ตามนัยมาตรา  ๕ (๑)  แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๓๙
                        ๔.  พระราชบัญญัติชื่อบุคคล  พ.ศ.  ๒๕๐๕  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๐ , (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๘  มาตรา  ๑๘  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการทะเบียนชื่อบุคคล  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ข้อ ๒๓  และข้อ ๒๔  ได้กำหนดวิธีปฏิบัติกรณีนายทะเบียนท้องที่สั่งไม่รับจดทะเบียนชื่อสกุล  เปลี่ยนชื่อตัว  ตั้งหรือเปลี่ยนชื่อรอง  หรือร่วมใช้ชื่อสกุล  หรือเปลี่ยนชื่อสกุล  ผู้ยื่นคำขอสามารถอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนท้องที่ได้  ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรม  หรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการตามนัยมาตรา  ๓  แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ. ๒๕๓๙
                       ๕.  กรณีมีผู้มายื่นคำขอเปลี่ยนชื่อตัว  ตั้งหรือเปลี่ยนชื่อรอง  และขอจดทะเบียนตั้งชื่อสกุล  (คำขอแบบ  ช.๑) ต่อนายทะเบียนท้องที่
                                 ๕.๑  นายทะเบียนท้องที่พิจารณาแล้วเห็นว่า  ชื่อตัว  ชื่อรอง  และชื่อสกุล  ที่ขอจดทะเบียนนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฏหมายบัญญัติไว้  นายทะเบียนท้องที่ก็สามารถใช้ดุลพินิจในการอนุญาตได้
                                 ๕.๒  หากนายทะเบียนท้องที่พิจารณาแล้วว่า  ชื่อตัว  ชื่อรอง  และชื่อสกุลที่ขอจดทะเบียนนั้นไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฏหมายบัญญัติไว้  หรือนายทะเบียนท้องที่พิจารณาแล้วเห็นว่า ชื่อตัว  ชื่อรอง  และชื่อสกุล  ดังกล่าวไม่สามารถยืนยันความหมายได้  หรือใช้ตัวสะกดการันต์ไม่ถูกต้องตามหลักภาษาไทย  นายทะเบียนท้องที่ก็สามารถใช้ดุลพินิจสั่งไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อตัว  ตั้งหรือเปลี่ยนชื่อรอง  หรือตั้งชื่อสกุล  โดยนายทะเบียนท้องที่แจ้งในคำขอแบบ ช.๑ ให้ผู้ยื่นคำขอ รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร   และหากผู้ยื่นคำขอประสงค์จะอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนท้องที่  ให้ผู้ยื่นคำขออุทธรณ์เป็นหนังสือภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคำสั่ง  ต่อนายทะเบียนท้องที่และให้นายทะเบียนท้องที่พิจารณาดำเนินการตามความในพระราชบัญญัติชื่อบุคคล  พ.ศ.  ๒๕๐๕  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๓๐ , (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘  มาตรา ๑๘  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการทะเบียนชื่อบุคคล  พ.ศ. ๒๕๕๑  ข้อ ๒๓  และข้อ ๒๔  และแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบว่า  หากผู้ยื่นคำขอไม่พอใจในคำวินิจฉัยอันเป็นที่สุดของผู้พิจารณาอุทธรณ์  สามารถใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง   ตามความในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ. ๒๕๔๒  มาตรา ๔๒
                      
                       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้นายทะเบียนท้องที่และนายทะเบียนท้องที่เขต ทราบและถือปฏิบัติต่อไป

                                                                             ขอแสดงความนับถือ


                                                                            (นายสถาพร  ศิริภักดี)
                                                                      รองอธิบดี  ปฏิบัติราชการแทน
                                                                           อธิบดีกรมการปกครองสำนักบริหารการทะเบียน
ส่วนการทะเบียนทั่วไป
โทร. ๐๒-๗๙๑ ๗๐๑๗-๙
โทรสาร  ๐๒-๗๙๑ ๗๐๔๙

27.2.58

มีเคราะห์ใช่มั้ย วิธีทำบุญสะเดาะเคราะห์

             การเปลี่ยนชื่อ , นามสกุล ก็เป็นการเปลี่ยนเครื่องหมายแห่งชีวิตจากร้ายเป็นดีก็จริง   แต่อย่าลืมว่าชีวิตคนเรามีองค์ประกอบหลายอย่าง  จึงต้องจัดการให้ครบด้าน  เมื่อเปลี่ยนชื่อแล้ว  หรือเปลี่ยนนามสกุลแล้ว  แต่ดวงชะตาช่วงนั้นพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกชีวิตก็มีปัญหาได้   แบบนี้ก็ต้องทำบุญสะเดาะเคราะห์   แต่อาจารย์แนะนำว่า  อย่าเชื่อเรื่องสะเดาะเคราะห์ที่ต้องเสียเงินให้กับคนอื่น  ควรไปทำบุญด้วยตนเอง  มิเช่นนั้นคุณจะตกเป็นเหยื่อพวกต้มตุ๋น

วิธีสะเดาะเคราะห์   ที่เหมาะสมที่สุดอย่างแรก  คือ

 • ละเว้นการฆ่าสัตว์  และเบียดเบียนสัตว์ให้ลำบากให้ทุกข์ทรมาน   หากไม่ละเว้นจะมีผลให้เจ้าตัวมีสุขภาพไม่ดี มีโรคเรื้อรัง   มักมีอุบัติเหตุบ่อยครั้ง   มีภัยพิบัติอยู่ร่ำไป
 • ละเว้นการลักทรัพย์  หรือการเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้  จี้ ปล้น ขโมย วิ่งราว ฉกฉวย ฯ  หากไม่ละเว้นจะมีผลให้เจ้าตัว  ทำมาหากินฝืดเคือง  มีทรัพย์ก็รักษาไว้ไม่ได้  มักถูกคดโกง  หมดตัวด้วยเหตุต่าง ๆ
 • ละเว้นการเป็นชู้กับคู่ของคนอื่น   นอกใจคู่ของตน   หากไม่ละเว้นจะมีผลให้เจ้าตัวมีชีวิตคู่ไม่สมบูรณ์  เกิดเป็นคนมีความผิดปกติทางเพศ
 • ละเว้นพูดโกหก  พูดส่อเสียด  พูดเพ้อเจ้อ  พูดคำหยาบ  หากไม่ละเว้นจะมีผลทำให้เจ้าตัวไม่มีคนเชื่อถือ ไม่ศรัทธา  มีกลิ่นปากแรง  แม้พูดดีแต่คนฟังเป็นร้าย
 • ละเว้นการดื่มของมึนเมา  เสพติดต่าง ๆ  หากไม่ละเว้นจะมีผลให้เจ้าตัวมีสติปัญญาด้อยลง  หลงลืมง่าย  ฟั่นเฟือน   เสียสติ  เป็นบ้าใบ้
สะเดาะเคราะห์เรื่องต่อมา คือ

1. การบริจาคโลหิต  อธิษฐานให้หมดเคราะห์โดยเร็วพลัน

2. การถวายสังฆทาน   ไม่ควรเจาะจงพระภิกษุที่จะรับถวายจึงจะตรงคำว่าสังฆทาน  ถ้าเจาะจงจะเป็นทานที่ประสงค์แก่พระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งไม่ใช่สังฆทาน  (สังฆทาน  หมายถึง ทานถวายแก่สงฆ์  สงฆ์หมาถึงพระภิกษุตั้งแต่ 4 รูปขึ้นไป  ฉะนั้นถ้าภิกษุ 1 รูปไม่เรียกว่าสงฆ์)  แต่ถ้าพระภิกษุนั้นรับแล้วมอบสิ่งของนั้นเป็นส่วนกลางภิกษุรูปใดจะใช้ก็ได้อย่างนี้ก็ถือเป็นสังฆทานได้

3. การให้ทานชีวิตแก่สัตว์  คือ  ปล่อยปลาที่ขายในตลาดสดที่กำลังจะถูกฆ่า , การไถ่ชีวิตโคกระบือจากโรงฆ่า  หรือร่วมบริจาคกับหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ

4. การบริจาคสิ่งของที่จำเป็นแก่คนตกทุกข์ได้ยาก   เช่น  ไฟไหม้  น้ำท่วม  ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ  เพราะการช่วยคนที่กำลังทุกข์หนักให้เขาผ่อนปรนไปได้นั้นเป็นบุญอย่างยิ่ง

5. การบวช  เช่น  บวชพระ  บวชสามเณร  บวชชีพราหมณ์ศีล 8   การถือศีลอุโบสถ   การถือศีล 5  ทั้งหมดนี้เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่มาก

6. การกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ , ครูอาจารย์   การสวดมนต์  การฝึกสมาธิ  การภาวนาเนือง ๆ  การปฏิบัติกัมมัฏฐาน  การฟังธรรมะ   เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่แบบหาที่เปรียบมิได้

แล้วอุทิศบุญกุศลให้แก่บิดา มารดา  ญาติผู้ล่วงลับ  เทพเทวดาประจำตัว   เจ้ากรรมนายเวรของตน  
จะทำให้ชีวิตดีวันดีคืน  เจริญรุ่งโรจน์รุ่งเรือง  หมดเคราะห์โศกโรคภัยได้จริงแท้แน่นอน  อย่าลืมเอ่ยชื่อ นามสกุล วัน เดือน ปี เกิด ของตนให้ละเอียด

26.2.58

เลขเด็ด ของคุณ

เลขเด็ด  คือเลขที่เป็นมงคลของแต่ละคน  
มิใช่เป็นเลขเสี่ยงโชคเท่านั้น  แต่เป็นเลขวันที่  ในวันที่ต้องการความสำเร็จมากๆ
ไม่เกี่ยวกับค่าตัวเลขของชื่อ  เพราะชื่อต้องเกี่ยวเนื่องกับนามสกุล  และผลรวมด้วย
อยากรู้มั้ย !  เลขเด็ดของคุณ คือ เลขอะไร ?

 • คนเกิดวันที่   1  ของทุกเดือน  ที่ไม่ตรงกับวันอังคาร  เลขเด็ดของคุณคือ    1 , 10 , 5 
  คนเกิดตรงกับวันอังคาร  เลขเด็ดของคุณคือ  6 , 15 , 24
 • คนเกิดวันที่  2  ของทุกเดือน ที่ไม่ตรงกับวันพฤหัสบดี เลขเด็ดของคุณคือ    2 , 22 , 29
  คนเกิดตรงกับวันพฤหัสบดี  เลขเด็ดของคุณคือ    4 , 11
 • คนเกิดวันที่  3   ของทุกเดือน   ที่ไม่ตรงกับวันอาทิตย์   เลขเด็ดของคุณคือ    3 , 12 , 21 , 30
  คนเกิดตรงกับวันอาทิตย์  เลขเด็ดของคุณคือ    5 , 6 , 7 , 14
 • คนเกิดวันที่  4   ของทุกเดือน ที่ไม่ตรงกับวันพุธกลางคืน  เลขเด็ดของคุณคือ    2 , 4 , 22
  คนเกิดตรงกับวันพุธกลางคืน    เลขเด็กของคุณคือ    8 , 7 , 17 , 16
 • คนเกิดวันที่  5  ของทุกเดือน   ที่ไม่ตรงกับวันจันทร์     เลขเด็ดของคุณคือ  5 , 10 , 14       
  คนเกิดตรงกับวันจันทร์   เลขเด็ดของคุณคือ  14 , 23 , 29
 • คนเกิดวันที่  6   ของทุกเดือน    ที่ไม่ตรงกับวันเสาร์    เลขเด็ดของคุณคือ   6 , 24 , 15
  คนเกิดตรงกับวันเสาร์  เลขเด็ดของคุณคือ   24 , 15
 • คนเกิดวันที่  7   ของทุกเดือน    ที่ไม่ตรงกับวันศุกร์     เลขเด็ดของคุณคือ   7 , 16 , 25   และคนเกิดตรงกับวันศุกร์  เลขเด็ดของคุณคือ   16 , 25

25.2.58

อัศจรรย์แห่ง " การเปลี่ยนชื่อ " ของ ด.ช.ป่วยหนักที่โรงพยาบาลราชวิถี

ชื่อใครคิดว่าไม่สำคัญ "ลั่นทม" ยังเปลี่ยนเป็นลีลาวดี  "แห้ว" ยังเปลี่ยนเป็นสมหวัง  

ขออนุญาต  คุณธนพัฒน์  ถาวรวิสุทธิ์สกุล 
ซึ่งเป็นคุณพ่อของเด็ก  ได้มาพบอาจารย์ต้น  เมื่อวันที่  14  มีนาคม 2553  ณ โรงพยาบาลราชวิถี
ถึงแม้จะเป็นเรื่องที่ผ่านมาหลายปีแต่เรื่องนี้ก็ยังตราตรึงอยู่ในใจของอาจารย์อยู่เสมอ

       ช่วงบ่าย  คุณพ่อของเด็กมาพบอาจารย์  เล่าให้ฟังว่าลูกชายป่วย   ขั้นผู้ป่วยหนัก เป็นมะเร็ง ทำคีโม  ตอนนี้อยู่ห้อง ไอซียู  ผมอยากจะรู้ว่าลูกชายของผมจะเป็นอย่างไร ?
       อาจารย์ดูดวงแล้วก็เห็นว่ายังมีทางรอด  และดูชื่อของเด็กเห็นว่าสมควรเปลี่ยนชื่ออย่างด่วนเลย  ซึ่งคุณพ่อของเด็กเห็นด้วย " เอาเลยครับอาจารย์ "

       อาจารย์ได้คำนวณดวงชะตาและนามสกุล  ด้วยต่าง ๆ อย่างรอบคอบแล้วจึงตั้งชื่อให้ว่า..............
ความหมายของชื่อคือ   ผู้เกิดสองหนดีและมีเกียรติชื่อเสียง

       จากนั้น 1 สัปดาห์ เขาก็แวะมาบอกว่า  วันรุ่งขึ้นผมไปเปลี่ยนชื่อให้ลูกเลย  และตอนนี้อาการดีขึ้น  อาจารย์จึงแนะนำเพิ่มเติมว่าให้เขาไปไถ่ชีวิตโค-กระบือ, บริจาคโลงศพ,  ทำบุญกับพระภิกษุอาพาธพอดีตอนนี้น  เจ้าอาวาสวัดอโศการาม  องค์ปัจจุบัน (ในขณะนั้น)   ซึ่งกำลังป่วยเป็นมะเร็งในกระเพาะอาหาร  ควรทำบุญค่ายารักษาโรคกับท่าน   ซึ่งเป็นการทำบุญให้ตรงจุด

        จากนั้น  เมื่อเขาได้ทำบุญตามคำแนะนำแล้ว  พ่อของเด็กก็ได้แวะเวียนมาทักทายอาจารย์อีกครั้งด้วยความเคารพ  และส่งข่าวว่าลูกชายของเขาอาการดีขึ้นเป็นลำดับแล้ว

จากนั้นอีกประมาณสัก 3 สัปดาห์เขาก็มาหาอาจารย์อีก   ให้ช่วยดูบ้านเลขที่  ที่เขาจะเข้าไปอยู่แห่งใหม่  อาจารย์ก็ได้พยากรณ์ไป   และเขาก็นัดให้อาจารย์ไปช่วยดูฮวงจุ้ยตึกแห่งใหม่ที่จะเข้าไปอยู่  ซึ่งเป็นอาคาร 3 ชั้น อยู่ริมถนนบรมราชชนนี-พุทธมณฑลสาย 2

        จากการที่ด.ช.มีอาการดีขึ้นเป็นลำดับ  แม้จะไม่ได้หายขาดเพราะโรคมะเร็งใครก็รู้ว่าไม่มีทางหายขาดอยู่แล้ว  แต่การที่มีอาการดีขึ้นนี้ถือเป็นเรื่องโชคดีมาก ๆ หรือเรียกได้ว่า " เป็นความอัศจรรย์จากการเปลี่ยนชื่อ" ที่ละเอียดถูกต้องชัดเจน  ประกอบกับบุญกุศลที่ได้ทำด้วย

        ชีวิตนี้อย่าประมาทกันเลย  หมั่นทำบุญกุศลให้บ่อย ๆ เข้าไว้  และการสร้างบุญกุศลอีกทางหนึ่งที่ไม่ต้องใช้เงินทองใด ๆ ก็คือ การรักษาศีล 5 ศีล 8 ศีลอุโบสถ  การสวดมนต์  ทำสมาธิภาวนา  เจริญเมตตา ฯ  เหล่านี้ล้วนแต่ไม่ต้องใช้เงินทอง  ไม่เสียเวลาอะไร  ก่อนนอนหรือตื่นนอนก็สวดมนต์ทำสมาธิได้  แล้วจะรู้ว่าชีวิตดีขึ้นได้จริง ๆ ขอเพียงมีศรัทธาทำให้จริง  และมีความจริงใจในการปฏิบัติอย่าทำแบบหวังผลตอบแทนก็แล้วกัน  แล้วผลจะปรากฏเอง.

   

8.2.58

วิธีทำบุญสะเดาะเคราะห์ ดีที่สุดในโลก

           การสะเดาะเคราะห์  ต้องมีสติ  มีปัญญา  มิฉะนั้นก็ถูกหลอกให้เสียเงิน
การสะเดาะเคราะห์มีวิธีหลายอย่าง  แต่ต้องสมเหตุสมผล  พิสูจน์ได้ตามหลักเหตุผล 
          การเปลี่ยนชื่อ  เปลี่ยนนามสกุล  ปรับฮวงจุ้ยนั้นก็เป็นการสะเดาะเคราะห์รูปแบบหนึ่ง  หมายถึงได้เปลี่ยนเส้นทางชีวิต  เปลี่ยนจากร้ายเป็นดี  
          แต่ก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่คุณต้องทำ  นั่นคือการทำบุญ,และการทำดีปรับเปลี่ยนการกระทำ จากทำไม่ดีมาเป็นทำดี   ซึ่งเป็นการสะเดาะเคราะห์ที่ตรงจุดตรงเป้าหมาย
          
การกระทำที่ต้องปรับเปลี่ยน  คือ
 • การฆ่าสัตว์ รวมถึงสัตว์เล็ก ๆ เช่น ยุง มด แมลงสาบ ลูกน้ำ   การเบียดเบียนสัตว์ให้ลำบาก  ให้ทุกข์ทรมาน  มีผลให้เจ้าตัวมีสุขภาพไม่ดี มีโรคเรื้อรัง   มักมีอุบัติเหตุบ่อยครั้ง   มีภัยพิบัติร่ำไป   (สัตว์เล็ก ๆ เป็นเรื่องใกล้ตัวซึ่งต้องป้องกันด้วยความสะอาด ไม่รกรุงรัง ไม่อับทึบ ไม่มีน้ำขัง  เป็นเรื่องง่ายสำหรับบางคน  แต่ก็เป็นเรื่องยากสำหรับบางคน  ไม่ว่าจะอย่างไร  หากคุณปราถนาให้สุขภาพดี  หายป่วย  ไม่มีอุบัติเหตุ  แล้วคุณต้องทำให้ได้ )   
 • การลักทรัพย์  การเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้  จี้ ปล้น ขโมย วิ่งราว ฉกฉวย ฯ  มีผลให้เจ้าตัว  ทำมาหากินฝืดเคือง  มีทรัพย์ก็รักษาไว้ไม่ได้  มักถูกคดโกง  หมดตัวด้วยเหตุต่าง ๆ  ( ถ้ามีนิสัยแบบนี้ก็ต้องเลิก   หากคุณปราถนาความมั่นคงทางการเงินของตัวเอง ) 
 • การเป็นชู้กับคู่ของคนอื่น ,นอกใจคู่ของตน  มีผลให้เจ้าตัวมีชีวิตคู่ไม่สมบูรณ์ , ไม่เคยสมหวังในความรัก  มักเป็นที่ติฉินนินทาในเรื่องประเภทนี้อยู่ร่ำไป  ( ต้องหนักแน่น  มั่นคง  ไม่เปิดโอกาสให้เรื่องผิดก่อเกิดขึ้นมาได้  ถ้าทำอยู่ต้องพยายามเลิกให้ได้  ถ้าคุณปราถนาความสมหวังเรื่องความรัก, เรื่องชีวิตครอบครัว )
 • การพูดโกหก  พูดส่อเสียด  พูดเพ้อเจ้อ  พูดคำหยาบ   มีผลทำให้เจ้าตัวไม่มีคนเชื่อถือ ,ไม่ศรัทธา , ปากเหม็น , แม้พูดดีแต่คนอื่นก็ฟังเป็นร้าย , พูดไม่ชัด  , ฟันไม่เป็นระเบียบ , ไอตัวร้อน , ตาไม่อยู่ในระดับปกติ , ท่าทางไม่สง่า , จิตไม่เที่ยงคล้ายวิกลจริต   ( คุณต้องหลีกเลี่ยงให้ได้มากครั้งที่สุด  หากคุณไม่อยากรับผลกรรมดังกล่าว )  
            การโกหกครอบคลุมอาการดังต่อไปนี้  

           1.  แสดงตัวฝืนความจริง  
           2.  แสร้งทำกิริยาให้คนอื่นตีความไปเอง
           3.  แสดงท่าทีลวงคนอื่นให้เข้าใจผิด
           4.  เรื่องมีมูลน้อย  แต่พูดให้เป็นมากทำให้คนอื่นเดือดร้อน
           5.  เรื่องมีมูลมากแต่พูดให้เห็นเป็นน้อยเพื่อปกปิดความบกพร่องของตน

 • การดื่มของมึนเมา  เสพติดต่าง ๆ มีผลให้เจ้าตัวมีสติปัญญาด้อยลง  หลงลืมง่าย  ฟั่นเฟือน   เสียสติ  เป็นบ้าใบ้   (คุณควรเลิกละหากไม่อยากรับผลกรรมดังกล่าว)

สำหรับวิธีสะเดาะเคราะห์อื่น ๆ ได้แก่

วิธีทำบุญสะเดาะเคราะห์
ที่ถูกต้อง  เหมาะควร  ได้ผลจริงเต็ม  100 %

1.  การบริจาคโลหิต  อธิษฐานให้หมดเคราะห์โดยเร็วพลัน
2.  การถวายสังฆทาน  ไม่ควรเจาะจงวัด,ไม่เจาะจงพระ  นี่คือสังฆทานแท้
3.  การให้ทานชีวิตแก่สัตว์  คือ  ปล่อยปลาที่ขายในตลาดสดที่กำลังจะถูกฆ่า , การไถ่ชีวิตโคกระบือจากโรงฆ่า  หรือร่วมบริจาคกับหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ
4. การบริจาคสิ่งของที่จำเป็นแก่คนตกทุกข์ได้ยาก   เช่น  ไฟไหม้  น้ำท่วม  ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ  เพราะการช่วยคนที่กำลังทุกข์หนักให้เขาผ่อนปรนไปได้นั้นเป็นบุญอย่างยิ่ง
5.  การร่วมเป็นเจ้าภาพบวช  เช่น  บวชพระ  บวชสามเณร  หรือตนเองไปบวชพราหมณ์คือการถือศีล 8  , การถือศีลอุโบสถ  การถือศีล 5  ทั้งหมดนี้เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่มาก
6.  การกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ , ครูอาจารย์  เป็นบุญอันยิ่งใหญ่
7.  การสวดมนต์  การฝึกสมาธิ  การภาวนาเนือง ๆ  การปฏิบัติกัมมัฏฐาน  การฟังธรรมะ   เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่

         แล้วอุทิศบุญกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับ   ให้เทพเทวดาประจำตัว   อุทิศให้แก่เจ้ากรรมนายเวรของตน  จะทำให้ชีวิตดีวันดีคืน  เจริญรุ่งโรจน์รุ่งเรือง  หมดเคราะห์โศกโรคภัยได้จริงแท้แน่นอน

นี่คือการสะเดาะเคราะห์  ที่ไม่เสียค่าโง่ให้กับคนประสงค์ร้าย

7.2.58

รู้เขารู้เรา เข้าใจลูกน้อย

เมื่อลูกเติบโตเป็นลำดับ

 • วัยแรกเกิดลูกต้องการความรักความห่วงใย  การพูดคุยหรือหยอกเย้าเล่นกับเขา  ลูกน้อยก็จะพอใจและมีความสุข
 • วัยคืบคลาน  เป็นวัยที่เขากำลังเรียนรู้การเคลื่อนที่ไปมา  กำลังซนทีเดียว  พ่อแม่ควรมีบริเวณให้เขาเฉพาะที่ปลอดภัย  เช่น  พื้นควรปูด้วยวัสดุนุ่ม ๆ และอย่ายกพื้นเดี๋ยวจะตกลงมาเขาจะแข็งแรงเพราะได้ออกกำลังกายด้วยการคืบคลานนี่แหละ
 • วัยตั้งไข่  (ฝึกยืน)  ช่วยวัยนี้ลูกจะหาที่เกาะเพื่อพยุงตัวให้ยืนขึ้น  ทำให้ลูกน้อยได้พัฒนากล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ดังนี้นพ่อแม่ควรปล่อยให้เขาทำด้วยตัวเอง  เพียงดูแลอยู่ใกล้ ๆ ไม่ให้ล้มกระแทกในส่วนของสิ่งที่ลูกจะเกาะนั้นรอบตัวเขาควรจะนุ่มนิ่ม  จะได้ไม่บาดเจ็บหัวโน  ถ้าช่วยเขาไปเสียหมดเขาจะไม่แข็งแรงเท่าที่ควร  ธรรมขาติมอบโอกาสให้เขาแล้วตามวัยต้องปล่อยเขาทำตามธรรมชาติ
 • วัยหัดเดิน  เป็นช่วงที่คุณแม่คุณพ่อจะอุ้มเขาให้น้อยลง   แต่กอดเขาให้มากขึ้นเพื่อทดแทน  การหัดเดินจะทำให้ร่างกายพัฒนาได้เร็ว  ในช่วงแรกของการหัดเดินเขาจะล้มบ่อยให้ปูพื้นนุ่ม ๆ และระวังแง่โต๊ะ  มุมต่าง ๆ ระวังให้ดี  พอเดินเก่งแล้วให้จูงเดินเป็นส่วนใหญ่อย่าอุ้มมาก
 • วัยเข้าอนุบาล  ลูกอยากจะทำอะไรด้วยตัวเองมากขึ้น  ก็จะเลอะเทอะมากขึ้น  พ่อแม่ต้องทำใจเตรียมไว้เลย  เพื่อจะได้ปล่อยลูกให้ทำอย่างอิสระ เช่น ตักข้าวเข้าปากเอง  ดื่มน้ำเอง  แต่ก็คอยแนะนำวิธีที่ถูกต้อง  ขณะเดียวกันอย่าคาดคั้นให้เขาทำให้ดีเหมือนใจเรา  เมื่อเขามีทักษาแล้วก็จะดีขึ้นเองตามธรรมชาตินม ที่ใช้เลี้ยงลูก

เมื่อตั้งครรภ์มา  9  เดือนโดยประมาณ  ก็มาถึงบทบาทของคุณแม่มือใหม่ที่มีความสงสัยทุกเรื่องเกี่ยวกับการดูแลลูก  เรื่องนมที่จะให้ลูกกินก็เป็นปัญหาใหญ่  ไม่รู้จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ดีหรือว่านมผงดี  อะไรจะดีกว่ากัน  ก็ขอฟันธงเลยว่า "นมแม่ดีที่สุด"  มีสารอาหารครบถ้วนที่สุด  ในนมผงไม่ว่าเขาจะใส่สารอาหารชื่อเท่ ๆ แค่ไหนก็สู้นมแม่ไม่ได้  ยังไงก็สู้ไม่ได้  ธรรมชาติสร้างอาหารสิ่งแรกของมนุษย์ไว้ดีแล้วนั่นคือนมจากเต้าของแม่  บางคนก็รู้ว่านมแม่ดี  แต่ไม่มีเวลาจะอยู่ให้นมลูกก็แนะนำให้บีบใส่ถุงเก็บเข้าตู้เย็น
ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดระหว่างเด็กที่กินนมแม่  กับเด็กที่กินนมผง  ดังนี้

 • เด็กที่กินนมผง  อารมณ์ไม่แจ่มใส  พัฒนาการช้ากว่า  ภูมิต้านทานโรคน้อยกว่า  ขาดความอบอุ่นความผูกพันธุ์ระหว่างแม่ลูก
 • เด็กที่กินนมแม่  จะมีความฉลาดทางอารมณ์  เป็นเด็กร่าเริงแจ่มใส  มีการพัฒนาการทางร่างกายและการเรียนรู้ได้ดีกว่า  มีภูมิต้านทานโรคดีกว่า  ได้รับความอบอุ่นจากอกแม่ได้ดีทำให้ลูกรู้สึกไม่ขาดอะไร  ครบถ้วนทางจิตใจ
 • เมื่อลูกมีฟันเริ่มขึ้นแล้ว  หัดให้เคี้ยวอาหารทานอาหาร  แต่อย่างไรก็ตามการดิ่มนมเสริมก็ยังสำคัญอยู่

สัณญาณอันตราย

สำหรับคนตั้งครรภ์ต้องหมั่นสังเกตุตัวเองว่ามีอะไรผิดปกติไปบ้างหรือไม่  และควรศึกษาสัญญาณอันตรายไว้บ้างเพื่อจะได้สังเกตุตัวเองเพื่อแก้ไขได้ทัน

 • ตัวบวมเท้าบวมซึ่งคนตั้งครรภ์มักมีอาการนี้อยู่แล้ว  แต่ที่เป็นสัญญาณอันตรายก็คืออาการบวมอย่างรวดเร็วเกินไปอาจเป็นสัญญาณครรภ์เป็นพิษ  ให้สังเกตุว่า ตัวบวม หน้าบวม ข้อนิ้วบวมถึงขนาดถอดแหวนไม่ออกอาการบวมอย่างรวดเร็ว , น้ำหนักตัวขึ้นเร็วมาก , ปัสสาวะกลับน้อยลง,  ปวดศีรษะมาก,  สายตาพร่ามัวหรือมองเห็นแสวเป็นจุด ๆ ,  มีอาการจุกแน่นที่ลิ้นปี่  ให้รีบพบแพทย์ทันที
 • มีเลือดออกทางช่องคลอดชณะตั้งครรภ์   มีหลายสาเหตุและมีอันตรายมากน้อยต่างกันไป  ดังนี้   กรณีที่มีเลือดออกทางช่องคลอด แล้วมีอาการปวดท้องร่วมด้วย ให้รีบไปพบคุณหมอทันที แม้ว่าจะเป็นเวลาใดก็ตามต้องรีบไปหาคุณหมอให้เร็วที่สุด เพราะอาจเกิดอันตรายถึงชีวิตได้


 • ถ้าแค่มีเลือดซึมๆ ออกมาในตอนกลางคืน แต่ไม่ปวดท้อง ถ้าไม่สะดวกจริงๆ ก็สามารถไปหาคุณหมอในตอนเช้าได้ (แต่ถ้าให้ดีก็ควรไปทันทีเหมือนกันค่ะ)
 • มีโอกาสแท้งสูงมากหากมีเลือดออกทางช่องคลอดในช่วงที่อายุครรภ์ยังไม่ถึง 28 สัปดาห์
 • ถ้าอายุครรภ์เกิน 28 สัปดาห์ไปแล้วและมีเลือดออกจะเรียกว่า ภาวะเลือดออกทางช่องคลอดก่อนกำหนด
หากมีมูกเลือดออกมาพร้อมกับเลือดด้วย ให้รีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดเพราะเป็นอาการใกล้จะคลอดเช่นกันดังนั้นสัญญาณดังกล่าวนี้หากเกิดขึ้นต้องรีบพบแพทย์ทันทีเพื่อความปลอดภัย

วิธีดูแลตัวเองเมื่อตั้งครรภ์

         
หญิงตั้งครรภ์มีสิ่งที่ต้องระมัดระวังหลายอย่าง  หากไม่ศึกษาหาความรู้ไว้บ้างก็จะทำให้ใช้ชีวิตในช่วงตั้งครรภ์ไม่สบายตัว  สุขภาพกายไม่ดีพาให้สุขภาพจิตเสียไปด้วย  เรามาดูว่ามีอะไรบ้างที่ต้องปรับเปลี่ยนบ้าง

 • ระวังสารอาหารที่ขาดหายไปในช่วงตั้งครรภ์  เช่น  กรดโฟลิก  แคลเซียม  และธาตุเหล็ก  และวิตามินต่าง ๆ ซึ่งโดยปกติหากเราอยู่ในการดูแลของคุณหมอ   คุณหมอจะให้เราทานวิตามินเสริมอยู่แล้ว  ดังนั้นคุณหมอแนะนำอะไรก็ควรปฏิบัติตามให้ครบถ้วนหากละเลยก็จะเกิดผลเสียในภายหลังทั้งแม่และลูก  และเป็นผลเสียแบบระยะยาวด้วย
 • รองเท้า  หญิงตั้งครรภ์ต้องใส่ใจเรื่องรองเท้า  หากใส่แบบที่เคยใส่ตามแฟชั่นนั้นจะทำให้ปวดขา  ปวดน่อง  ปวดหลัง  เท้าบวม  ดังนั้นรองเท้าแฟชั่นต้องพักไปก่อน  หันมาสนใจรองเท้าสำหรับคนตั้งครรภ์ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะ  แต่หากงบน้อยก็ใช้รองเท้าแตะหากเป็นแบบหุ้มก็ต้องให้โปร่งระบายอากาศได้ดี  เดินสบาย
 • อาหาร   สำหรับเรื่องอาหารการกินในช่วงตั้งครรภ์ควรเลือกสักหน่อยแม้บางอย่างจะต้องฝืนตัวเองบ้างก็ต้องทำเพื่อลูก  การศึกษาเรื่องอาหารจะเป็นประโยชน์ต่อลูกในครรภ์อย่างมากที่สุด  อาหารที่บำรุงสมองให้กับเขานั้นจำเป็นมาก  ผลไม้และอาหารที่มีประโยชน์จะทำให้ลูกมีพัฒนาการตั้งแต่อยู่ในครรภ์ลูกจะได้ฉลาด  
 • อารมณ์  อารมณ์ของแม่สำคัญต่อนิสัยใจคอของลูกอย่างมากเช่นกัน  หากแม่อารมณ์ไม่ดีบ่อย ๆ ขี้โมโห  ฉุนเฉียว  ก็จะทำให้ลูกเป็นเด็กเจ้าอารมณ์เหมือนกัน  วิธีทำให้แม่และลูกอารมณ์ดีก็คือการคุยกันบ่อย ๆ คุยกับลูกในครรภ์นั่นแหละ  สื่อสารกับเขาบ่อย ๆ เขารับรู้ได้  มีปฏิกิริยารับรู้ได้  ร้องเพลงกล่อม  เสียงเพลงเสียงดนตรีเป็นเสียงตัวโน้ตขึ้น ๆ ลง ๆ ทำให้อารมณ์ผ่อนคลายได้ทั้งแม่ทั้งลูก
 • สิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยง  ควันบุหรี  แอลกอฮอล์  สิ่งเสพติดทั้งหลาย  
 • กลั้นปัสสาวะ  ไม่ควรกระทำอย่างยิ่งจะเป็นอันตรายต่อครรภ์ได้   เนื่องจากคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ไม่สะดวกเข้าห้องน้ำบ่อย ๆ หรือไม่ชอบเข้าห้องน้ำก็ตาม  การกลั้นปัสสาวะหากทำบ่อย ๆ จะทำให้กระเพาะปัสสาวะติดเชื้อ  สุดท้ายอาจถึงขั้นกรวยไตอักเสบ  ซึ่งอาจทำให้แท้งบุตรหรือคลอดก่อนกำหนดได้   พอจะมีวิธีแก้ไขอยู่บ้าง  1. ครึ่งชั่วโมงก่อนออกจากบ้านอย่าดิ่มน้ำและให้ปัสสาวะก่อนเดินทางแม้จะไม่ปวด  2.ใช้ผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่แบบกางเกงในแบบบางกระชับก็ช่วยได้

6.2.58

อิทธิพลหมายเลข ๑

อาจารย์ต้น อิทธิพล เลข ๑


เลข ๑ คือพระอาทิตย์  

บุคคลใดมีเลข ๑ เกี่ยวข้องกับชีวิตจะได้รับอิทธิของดาวอาทิตย์อย่างไม่ต้องสงสัย เช่น มีชื่อ ได้ค่าตัวเลข ๑๐ , เกิดวันที่ ๑, เกิดวันอาทิตย์ , เกิดปีชวด,ปีมะแม  มักมีอุปนิสัยดังนี้

ดาวอาทิตย์หรือพระอาทิตย์มีลักษณะร้อนแรง ทรงพลัง มีอำนาจ คน ๆ นั้นก็มีลักษณะชอบความเป็นใหญ่  ไม่ชอบเป็นรองใคร  ทะเยอทะยาน ถือความคิดของตนเหนือผู้อื่น มีความคิดเห็นที่เฉียบขาด  ใจคอมั่นคง  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ไม่ชอบเอาอย่างใคร  ชอบทำตัวให้โดดเด่นด้วยวิธีสุขุม  มักมีบริวารมาก


บุคคลหมายเลข ๑


เหมาะที่จะเป็นนักปกครอง   เป็นผู้ริเริ่มกิจการต่าง ๆ และหากถ่อมตนไม่เป็นก็ไม่เหมาะเป็นศิลปิน  ชีวิตของคนหมายเลข ๑ มักว้าเหว่าเพราะยกตัวสูงเสียแล้ว  ไม่สบอารมณ์เรื่องต่าง ๆ ได้ง่าย  ชีวิตเต็มไปด้วยการเดินทางและการเปลี่ยนแปลง   บุคลิกลักษณะของคนเลข ๑ คือรูปร่างสันทัด ผิวดำแดง หยิ่ง ถือตัว อกผาย ไหล่ผึ่ง ชอบเป็นผู้นำตัวแทนของเลข ๑ คือ ประธานาธิบดี  กษัตริย์  สามี บิดา  สถานที่ได้แก่ สถานที่ราชการ สถานที่โอ่อ่า  คฤหาสน์ ทำเนียบรัฐบาล วัง

เลขคู่มิตรกับเลข ๑ คือ เลข 2 และ 5  เป็นศัตรูกับเลข 3  สีส้ม สีแดง  ตัวแทนอวัยวะคือหัวใจ  สัตว์คือสิงโตการ ตั้งชื่อ  หาชื่อมงคล ชื่อที่ได้ค่าเลขศาสตร์  ๑ จะมีความหมายดังกล่าวมานี้อย่าชัดเจน

ค่าตัวเลข ๒

ตั้งชื่อ ค่าตัวเลข ๒

เลข ๒ คือดาวจันทร์นั่นเอง  บุคคลภายใต้อิทธิพลดาวจันทร์มักอ่อนไหวได้ง่าย  ชอบคิดฝันเฟื่อง  มีจินตนาการบางคนอาจถึงขั้นเรื่อยเปื่อย  แต่ถ้าปฏิบัติธรรมก็จะไม่เกินขอบเขต  มีความละเอียดอ่อนและรักอิสระเสรีอย่างมาก  จึงไม่ชอบฟังคำตักเตือนของผู้ใหญ่หรือของผู้อื่น  มักดื้อรั้นเอาแต่ใจตน  แต่มักคล้อยตามเสียงส่วนใหญ่  เมื่อเข้าที่คับขันสามารถคบคุมสติได้ดี 
บุคคลหมายเลข ๒ เหมาะที่จะเป็นนักแสดง  นักพูด  สีที่ให้คุณได้แก่สีขาว สีนวลๆ เหลืองอ่อนๆ ลักษณะรูปร่างแบน ๆ หน้ากลม  ผิวขาว  ตานูน  เดินเตาะแตะ  ตัวแทนหมายเลข ๒ คือ มารดา ภรรยา สตรี ราชินี  สถานที่เกี่ยวกับสตรี เช่น ร.ร.สตรี เสริมสวย  บ้านใกล้น้ำใกล้บึง  ดาวคู่มิตรคือ ๔  คู่ศัตรูคือ ๓,๗,๘,๙    อัญมณีได้แก่ มุกดา  มุก  เพชร  พลอยสีขาว  แทนสัตว์คือกระต่าย  ม้า  กวาง  รถเทียมม้า  อวัยวะคือ เต้านม น้ำนม
การตั้งชื่อ  หาชื่อมงคล  หากได้เลข ๒  จะมีบุคลิกลักษณะดังกล่าวมานี้ 

ชื่อค่าตัวเลข ๓

ตั้งชื่อ ค่าตัวเลข ๓


ชื่อที่มีค่าตัวเลข ๓


ดาวอังคารเป็นเลขของความกล้าบ้าบิ่น  กล้าแข็ง  ขยันยอมหักไม่ยอกงอ  ผู้ตกอยู่ภายในอิทธิพลดาวอังคารต้องควบคุมอามรณ์จิตใจของตนให้ได้  หากคิดว่าทำไม่ได้ให้ศึกษาธรรมะแล้วนำมาปฏิบัติค่อยเป็นไป  แล้วจะควบคุมตัวเองได้ในที่สุด   ทำไมต้องควบคุมอารมณ์ให้ได้  ก็ดาวอังคารมีอิทธิพลด้านความขัดแย้ง  ทะเลาะเบาะแว้งอย่างรุนแรง  การจู่โจม  และยังหมายถึงโทสะจริต  ความอ่อนไหว  เชื่อใจคนง่ายถูกยุแหย่ได้ง่าย  เกี่ยวกับสุขภาพก็มักเกี่ยวข้องกับการผ่าตัด  อุบัติเหตุ  เหตุเกิดฉับพลัน  ด้านความขยันแทบจะไม่ต้องพูดถึงขยันมาก กล้าแสดงความคิดเห็น เป็นคนเปิดเผยบุ่มบ่าม มุทะลุ   หากใครมีชื่อจริงหรือชื่อเล่นที่รวมได้ ๓  ควรเพิ่มเติมให้ได้ค่าเลขดี ๆ แต่ระวังกาลกิณีไว้ด้วย   ดังนั้นการตั้งชื่อลูก,ตั้งชื่ออะไรก็แล้วแต่ควรหลีกเลี่ยงเลขนี้

ชื่อที่มีค่าตัวเลข ๕

         ตัวเลขไม่ได้เป็นแต่ตัวนับจำนวนเท่านั้น  แต่มีความหมายลึกซึ้งมาก ๆ

ปัจจุบันก็นิยมนำชื่อ,นามสกุล,ชื่อลูก,ชื่อสินค้า,ชื่อร้าน มาเทียบค่าตัวเลขมากมายเป็นประวัติการณ์  เนื่องจากมีความแม่นยำมากอย่างเหลือเชื่อทีเดียว

          ชื่อเล่น
ค่าตัวเลข ๕  เป็นเลขจำนวนน้อยจึงมักเป็นชื่อเล่นมากกว่า  เพราะน้อยคนนักที่ชื่อจริงจะสั้น  

 เลข ๕  เป็นเลขแห่งคุณความดี  ความศรัทธา ศาสนา ความเชื่อถือ ความอุดมสมบูรณ์  การศึกษา  ใฝ่หาความรู้  สติปัญญาอันแตกฉาน  ความยุติธรรม  และหมายถึงผู้ใหญ่  ผู้ปกครอง  ครู  อาจารย์  ผู้พิพากษา  บิดา มารดา  โดยรวม ๆ แล้วบุคคลที่มีชื่อค่าตัวเลข ๕  จะเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี


นอกจากนี้ ใครที่เกิดวันที่  ๑๔  วันที่  ๒๓  ก็จัดว่าเป็นบุคคลหมายเลข  ๕ ได้เหมือนกัน
แต่การส่งพลังของดาวพฤหัสบดีจะมีน้อยกว่าผู้ที่เกิดวันที่ ๕ โดยตรง   ส่วนใหญ่ถ้าใครเป็นบุคคลหมายเลข  ๕  แล้วได้จับทำการงานอาชีพเกี่ยวข้องกับการศึกษา ครู อาจารย์  งานคุณธรรม ผู้พิพากษา แพทย์ พยาบาล ห้องสมุด ฯลฯ  ก็จะประสบความสำเร็จราบรื่น ไม่ค่อยมีปัญหาอุปสรรคมากมายเท่าใดนัก

หมายความของเลข ๔


        

ค่าตัวเลขมีความเกี่ยวข้องกับสรรพสิ่งในโลกอย่างน่าอัศจรรย์

 เช่น  วัน เดือน ปี พ.ศ. เวลา และ ค.ศ. ล้วนแต่มีตัวเลขทั้งนั้น  ปัจจุบันก็เริ่มรับรู้กันแล้วว่าพยัญชนะทุกตัวก็มีค่าตัวเลขแฝงอยู่  จึงตื่นตัวนำชื่อ, นามสกุล, ชื่อเล่น, ชื่อลูก, ชื่อร้าน, ชื่อสินค้า ฯ มาเทียบค่าตัวเลขและก็ได้ผลแม่นยำอย่างอัศจรรย์จึงเป็นที่มาของการเปลี่ยนชื่อกันขนานใหญ่
   

ค่าตัวเลข ๔  ก็คือดาวพุธ  ซึ่งเป็นตัวแทนแห่งมันสมอง

  ปฏิภาณและความเฉลียวฉลาด  การเจรจา  การติดต่อสื่อสาร  การสมาคม  บุคคลหมายเลขนี้หรือมีชื่อได้ค่าเลขนี้เป็นคนที่เข้าไหนเข้าได้กลมกลืน  แต่ก็เป็นคนไม่แน่นอนรวนเร  อารมณ์แปรปรวน  อยู่เหมือนกันอาชีพ  เหมาะกับการไปรษณีย์  การสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เทคโนโลยี นักหนังสือพิมพ์  ประชาสัมพันธ์  ร้านขายหนังสือ 

5.2.58

ชื่อเล่นของลูก"ชื่อเล่น"  เป็นชื่อที่ถูกเรียกบ่อยที่สุด !
เพราะ...พ่อแม่ พี่น้อง ก็เรียก, ญาติก็เรียก,  เพื่อนก็เรียก,  คนสนิทกันก็เรียก
การถูกเรียกบ่อยๆ ซ้ำๆ  การเปล่งเสียงเรียกจึงเหมือนการตอกย้ำสิ่งนั้น
ถ้าชื่อเล่นดีก็เท่ากับมีคนเปล่งเสียงมงคลให้เราตลอดเวลา
ถ้าชื่อเล่นไม่ดี ก็เท่ากับมีคนเปล่งเสียงอัปมงคลให้เราตลอดเวลาเช่นกัน
ดังนั้น  ชื่อเล่นก็ควรเลือกให้ดี  อย่าคิดว่าไม่สำคัญ

สำหรับอาจารย์คิดว่าสำคัญมากพอกับชื่อจริง
ดังนั้นจะเห็นว่า อาจารย์มีบริการตั้งชื่อเล่นให้แก่เด็กแรกเกิด ฟรี !!
อาจารย์ก็จะให้คุณพ่อคุณแม่ ตั้งชื่อเล่นมา  10  ชื่อตามชอบใจ
ส่งเมล์มาให้อาจารย์ใช้วิเคราะห์ว่าดีหรือไม่ ?  เลือกให้  เป็นบริการ ฟรี !!

3.2.58

อาจารย์ต้น อุปสมบท แบ่งบุญให้นะครับ

เมื่อวันที่  23  พฤศจิกายน  2557 อาจารย์ได้เดินทางไปอุปสมบทหมู่ พร้อมกับพระภิกษุจำนวน 119 รูป  ณ วัดป่ามะไฟ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เป็นเวลา 15 วัน ( 23 พ.ย. - 7 ธ.ค.2557) อานิสงส์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมครั้งนี้  ขอแบ่งบุญให้ทุกท่าน ได้ร่วมอนุโมทนาเพื่อให้ได้รับอานิสงส์บุญกันอย่างถ้วนหน้า  ให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญทั้งครอบครัว  หมดเคราะห์  หมดโศก  หมดโรค  หมดภัย  รวย รวย รวย กันทุกคนเทอญ


เป็นเณรก่อนที่จะเข้าอุโบสถ  เพื่ออุปสมบทเป็นพระภิกษุ
อาจารย์ต้น  กับ  นายก อบจ.ปราจีนบุรี คุณบังอร  วิลาวัลย์  


เป็นพ่อนาคแล้ว
อาจารย์ชินกร  ไกรลาศ  ศิลปินแห่งชาติ  เป็นหมอทำขวัญนาคแห่นาค จำนวน 119 องค์ รอบพระอุโบสถ วัดป่ามะไฟ
เป็นพระภิกษุสมบูรณ์แล้วครับ
พระราชภัทรธาดา  เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี  มอบวุฒิบัตร


ขอให้ลูกศิษย์ ลูกค้า และผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บทุกท่าน  จงได้รับอานิสงส์ผลบุญจากการที่อาจารย์ต้นได้บวชปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ให้ได้รับอย่างทั่วถึงกัน  ขอให้ท่านและครอบครัว จงมีความสุขกายสุขใจ  สมหวังในการงาน การเงิน  ความรัก ปราศจากทุกข์โศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงเทอญ

2.2.58

ค่าตัวเลข 6

ตั้งชื่อ ค่าตัวเลข ๖

          ค่าตัวเลข 6 ดาวศุกร์ก็คือความมีเสน่ห์เย้ายวนแต่แฝงไปด้วยความดื้อรั้น  หวานซ่อนเปรี้ยวนั่นเอง  ตั้งชื่อเล่นให้ลูกหมายเลขนี้โดยรวมก็ถือว่าดีแต่ถ้าจะให้ดีจริง ๆ แล้วต้องดูวันเดือนปีเกิดประกอบด้วยดูอักษรประกอบด้วยถึงจะเด็ดสุด ๆ ดังนี้นจะตั้งชื่อ,เปลี่ยนชื่อ,เปลี่ยนนามสกุล,ตั้งชื่อลูก,ตั้งชื่อร้าน,ตั้งชื่อสินค้า  อย่าตั้งแบบสุกเอาเผากินนะครับมิฉะนั้นจะต้องเปลี่ยนชื่อแล้วเปลี่ยนชื่ออีกเป็นแน่        

          ตามหลักเลขศาสตร์  เลข 6  หมายถึงดาวแห่งความรัก  ความสุนทรีย์  ดาวแห่งชีวิตสมรส  ดาวแห่งศิลปิน

 • บุคลิกคนก็หมายถึงความดูดี มีเสน่ห์  รสนิยมในการแต่งตัว  น้ำใจดี  รักศิลปะ เสียงเพลง การแสดง การตกแต่ง  การมีรสนิยม  ความสนุกบันเทิง  เลข ๖ เป็นตัวแทนศิลปิน ดารา นักร้อง นางงาม นางแบบ จิตรกร  
 • อัญมณีหมายถึงไพลินพลอยสีฟ้า  
 • อวัยวะหมายถึงหน้าท้อง ลำไส้ จมูก

1.2.58

จะเปลี่ยนชื่อ ท.บ.บ้านอยู่ต่างจังหวัดจะทำไง

          แนะนำ การเปลี่ยนชื่อ , เปลี่ยนนามสกุล  เมื่ออยู่ต่างถิ่น

ก่อนอื่นขอให้คำแนะนำ  คนที่อยู่ต่างที่ต่างถิ่นซึ่งทะเบียนบ้านอยู่ที่หนึ่ง  แต่ตัวอยู่อีกจังหวัดหนึ่ง   สมมุติว่าทำงานที่กรุงเทพ ฯ  แต่ทะเบียนบ้านอยู่เชียงใหม่    และไม่สะดวกกลับไปเปลี่ยนชื่อที่เชียงใหม่   


          แนะนำให้ไปที่เขต/อำเภอ ที่สะดวกที่มีระบบออนไลน์   เพื่อแจ้งย้ายชื่อมา  เรียกว่าแจ้งย้ายชื่อจากปลายทาง  จากนั้นแจ้งเข้าทะเบียนบ้านของญาติหรือเพื่อน  เท่านี้ก็เปลี่ยนชื่อได้แล้วโดยไม่ต้องกลับจังหวัดบ้านเกิด
          ขอยกตัวอย่าง  สมมุติคุณทำงานที่กรุงเทพฯ  และมีญาติหรือมีเพื่อนที่อนุญาตให้ย้ายเข้าทะเบียนบ้านของเขา  สมมุติว่าญาติหรือเพื่อนคนนั้นอยู่ที่เขตพญาไท   คุณก็ไปที่ว่าการเขตพญาไทแจ้งจุดประสงค์ว่าขอย้ายชื่อจากเชียงใหม่มาที่บ้านเลขที่นี้ซึ่งอยู่ในเขตพญาไทย  เมื่อย้ายชือมาได้แล้วเจ้าหน้าที่ก็จะบันทึกในเล่มทะเบียนบ้าน  เป็นอันเสร็จเสียค่าธรรมเนียมนิดหน่อย   (ซึ่งคุณต้องขอเล่มทะเบียนบ้านตัวจริงนะไม่ใช่ถ่ายเอกสาร  จากญาติหรือเพื่อนเอาติดไปด้วย)
          เมื่อเสร็จเรื่องย้ายชื่อมาแล้วใช้เวลาไม่นาน  เดี๋ยวนี้บริการในจุดเดียวจบ   ก็ยื่นเรื่องขอเปลี่ยนชื่อเลย  เป็นอันเสร็จ   หลังจากนั้นเมื่อคุณกลับเชียงใหม่เมื่อไรก็ไปแจ้งย้ายกลับไปที่เดิมเท่านั้นเอง

 • การเปลี่ยนชื่อตัว   ใช้ทะเบียนบ้านตัวจริงและบัตรประชาชน  มีค่าธรรมเนียมเปลี่ยนชื่อ  50  บาท
 • การเปลี่ยนชื่อสกุล  ใช้ทะเบียนบ้านตัวจริงและบัตรประชาชน  มีค่าธรรมเนียม  100  บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม 

การเปลี่ยนชื่อ  ขั้นตอน
    * ผู้ยื่นคำขอเปลี่ยนชื่อตามแบบ ช1 ต่อนายทะเบียนท้องที่ในเขตที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
    * นายทะเบียนท้องที่ตรวจสอบคำขอกับทะเบียนบ้าน และชื่อที่ขอเปลี่ยนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
    * กรณีอนุญาตสำหรับบุคคลสัญชาติไทย  นายทะเบียนท้องที่จะออกหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยน
      ชื่อ
ตัวชื่อรอง (แบบช.3) ให้เป็นหลักฐาน
    * กรณีบุคคลต่างด้าว นายทะเบียนท้องที่จะออกหนังสือรับรองการเปลี่ยนชื่อตัวของคนต่างด้าวให้ เพื่อ
      ประกอบหลักฐานการแปลงชาติ หรือคืนสัญชาติเป็นไทยเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว นายทะเบียน ท้องที่
      จึงออกหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อรองให้เป็นหลักฐาน และเรียกเก็บค่า ธรรมเนียม 50 บาท
    * เมื่อได้รับหนังสือสำคัญแล้ว  เจ้าหน้าที่จะแก้ไขรายการชื่อในในทะเบียนบ้านและให้ทำบัตรประชาชนใหม่ 
หมายเหตุ : หลังจากเปลี่ยนชื่อแล้ว  ให้ทะยอยเปลี่ยนเอกสารต่าง ๆ ให้ตรงกับชื่อใหม่  แนะนำให้ถ่ายเอกสารใบเปลี่ยนชื่อแล้วพกไว้เสมอในช่วงแรก ๆ เผื่อมีบางรายการที่ลืมยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อ  จะได้แก้ไขให้ถูกต้องได้ ไม่เสียเวลาย้อนกลับมาเอาเอกสาร

pink การเปลี่ยนนามสกุล

หลักเกณฑ์
    1. ต้องไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับพระปรมาภิไธย พระนามของพระราชินี
    2. ต้องไม่พ้องหรือมุ่งให้คล้ายกับราชทินนาม เว้นแต่เป็นราชทินนามของตน ของบุพการี หรือผู้สืบสันดาน
    3. ต้องไม่ซ้ำกับชื่อสกุลพระราชทานของพระมหากษัตริย์ หรือชื่อสกุลที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว
    4. ไม่มีคำหรือความหมายหยาบคาย
    5. มีพยัญชนะไม่เกิน 10 พยัญชนะ เว้นแต่กรณีเป็นราชทินนาม
    6. ผู้ที่ไม่ได้รับพระราชทานชื่อสกุล ห้ามใช้คำว่า " ณ " นำหน้าชื่อสกุล
    7. ห้ามเอานามพระมหานคร และศัพท์ที่ใช้เป็นพระปรมาภิไธยมาใช้เป็นชื่อสกุล

เอกสารประกอบการดำเนินการเปลี่ยนนามสกุล
    1. สำเนาทะเบียนบ้านตัวจริง
    2. บัตรประจำตัวประชาชน
    3. ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว (กรณีบุคคลต่างด้าว)

ขั้นตอนการติดต่อ

    * ผู้ขอยื่นคำขอตามแบบ ช.1 ต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
    * นายทะเบียนท้องที่ตรวจสอบคำขอและชื่อสกุลที่ขอเปลี่ยนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กรณีบุคคลต่างด้าว
      นายทะเบียนท้องที่พิจารณาออกหนังสือรับรองการขอจดทะเบียนชื่อสกุลของคนต่างด้าวให้เพื่อประกอบ
หลักฐานการขอแปลงสัญชาติ หรือคืนสัญชาติเป็นไทย
    * เมื่อนายทะเบียนท้องที่จะออกหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนชื่อสกุล (แบบ ช.2) ให้เป็นหลักฐานและ
      เรียกเก็บค่าธรรมเนียม 100 บาท
    * เมื่อได้รับใบสำคัญเปลี่ยนนามสกุลแล้ว  เจ้าหน้าที่จะแก้ไขรายการนามสกุลในทะเบียนบ้านและให้ทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่

pink  ทะเบียนขอร่วมใช้ชื่อสกุล 
หมายถึงเราขอร่วมใช้นามสกุลกับคนอื่น  ต้องให้เจ้าของนามสกุลยินยอมเป็นเอกสารดังต่อไปนี้

เอกสารประกอบการดำเนินการ
ขั้นตอนที่ 1 (สำหรับเจ้าของผู้จดทะเเบียนชื่อสกุล)
    * สำเนาทะเบียนบ้าน
    * บัตรประจำตัวประชาชน
    * หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนชื่อสกุล(แบบ ช.2)
     
ขั้นตอนการติดต่อ
    * เจ้าของผู้จดทะเบียนชื่อสกุล ยื่นคำขอตามแบบ ช.5ต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน พร้อมหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนชื่อสกุล (ช.2)
    * นายทะเบียนนท้องที่ตรวจสอบคำขอหลักฐานการจดทะเบียนชื่อสกุล เมื่อเห็นว่าถูกต้องจะพิจารณา อนุญาตและออกหนังสืออนุญาตให้ร่วมใช้ชื่อสกุลตามแบบที่กรมการปกครองกำหนดให้แก่เจ้าของ ชื่อสกุลเพื่อมอบให้ผู้ที่จะขอร่วมใช้ชื่อสกุล

ขั้นตอนที่ 2 (สำหรับผู้ขอร่วมใช้ชื่อสกุล)
    * สำเนาทะเบียนบ้าน
    * บัตรประจำตัวประชาชน
    * หนังสืออนุญาตให้ร่วมใช้ชื่อสกุล
    ขั้นตอนการติดต่อ
    * ผู้ขอร่วมใช้ชื่อสกุลยื่นคำขอตามแบบ ช.1 ต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านพร้อมหนังสือ อนุญาตให้ร่วมใช้ชื่อสกุล
    * นายทะเบียนตรวจสอบคำขอและหลักฐานการอนุญาตเมื่อเห็นว่าถูกต้องจะพิจารณาอนุญาตและออกหนังสือ สำคัญแสดงการอนุญาตให้แก่ผู้ขอและเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 100 บาท
    * ผู้ขอนำหนังสือสำคัญไปขอแก้ไขรายการในทะเบียนบ้านและหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งขอเปลี่ยนบัตร ประจำตัวประชาชน

บทความที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา